Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Икономическатасвобода в България - 2005

16.12.2006
Оцени тази статия:

В средата на 2004 година при една среща на икономистите от Института запазарна икономика с Ричард Ран възникна идеята да се извърши преглед напричините, поради които България е толкова надолу в класирането за икономическасвобода на фондацията “Херитидж” и Wall Street Journal. Авторът на настоящатастатия се зае сериозно с този проблем, зарови се в методологията и информациятаза България и намери няколко не съвсем точни данни в изследването. Последваусилена кореспонденция с авторите на изследването и като резултат Българиясе покачи с 26 места в класацията – от 78 на 52 място. По този начин странатани премина от категорията “преобладаващо несвободна” в категорията “преобладаващосвободна”.

Това, разбира се, не трябва да се превръща в повод за самодоволство и оправданиеза забавяне на икономическите реформи. Защото въпреки този огромен скок,който направи България в класацията, страната ни изостава от всички новичленки на Европейския съюз - Естония (4 място), Кипър (21 място), Латвия(23 място), Литва (28 място), Малта (29 място), Чехия (33 място), Унгария(35 място), Словакия (36 място), Полша (41 място), Словения (45 място).Затова е необходимо да се продължат икономическите реформи, за да се повториуспехът на Ирландия (5 място), която за 15 години се превърна от една отнай-бедните страни в ЕС в една от най-богатите.

Защо е важно да се увеличи икономическата свобода и България да се качипо-горе в класацията за икономическа свобода? Защото има силна връзка междуикономическата свобода в една страна и равнището на доходите в тази страна.Това не е учудващо – колкото повече свобода има за развитие на икономикататолкова по-бързо развитие има като резултат (виж графиката по-долу).

Кои са слабите страни на България?

- твърде много регулации, които дават права на бюрокрацията и спъват бизнеса


- слаба защита на правата на собственост заради неефективната съдебна система


- високо ниво на сивата икономика


- сравнително високо данъчно облагане и държавни разходи


- забрана на продажбата на земя на чужденци


- наличие на минимална заплата

 

Графика: Икономическа свобода и доход на човек от населението


 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).