Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Един закон - десет нови режима

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

В бр. 20 на "Държавен вестник" (04.03.2003) е обнародван Закон за посевния и посадъчния материал. Този специализиран на пръв поглед закон при внимателно изчитане се оказва "емблематичен" за държавната политика по отношение на регулирането на бизнеса и налагането на разходи по съобразяване със законодателството. След като от дълго време правителството декларира "твърди" намерения за ограничаване на административната намеса в бизнеса, само с един закон се въвеждат 10 нови разрешителни/ лицензионни/регистрационни режима. Всеки един от тези режими е свързан със заплащането на определен квазиданък (в някои случаи повече от един). За какво става въпрос?

1/ Въвежда се разрешителен режим за извършване на дейност като полски инспектор. Процедурата по издаването на разрешението е относително ясна и не предполага дискреция от страна на органа - изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Кандидатът трябва да представи определени документи и да положи изпит. Разходите (квазиданъци) за цялата процедура се изразяват в заплащането на такса (на ИАСАС) за полагане на изпит плюс заплащането на задължителните приодични курсове, организирани от ИАСАС.

2/ Лабораториите, извършващи анализи за определяне на посевните качества на семената с цел сертифициране и анализи на търговски семена и смески се одобряват от министъра на земеделието и горите. Това одобрение на практика е лицензионен режим, тъй като неговото издаване е свързано с определена степен на дискреция. Съответствието с изискванията за получаване на одобрение подлежи на проверка, за която се заплаща такса. Този механизъм е доста интересен и разкрива изобретателността на законотворците. За да получи разрешение/лиценз съответната лаборатория трябва да декларира, че отговаря на условията, след което съответния орган започва да проверява дали декларираните обстоятелства действително отговарят на условията, за което усилие се възмездяват от този, който вече си е направил труда да представя документи и декларира обстоятелства.

3/ Сортоизпитване за биологични и стопански качества ще може да се извършва само от лица (физически и юридически), получили разрешение от министъра на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице. Този разрешителен по терминология режим отново е свързан с дискреция. Тези лица полагат изпит, за който заплащат определена такса, преминават курс по специална програма, за който също заплащат и плащат допълнителна такса за извършване на проверка дали отговарят на изискванията. Тези три квазиданъчни плащания са в полза на изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

4/ Разрешителен режим се въвежда и за производството и заготовката на посевен и посадъчен материал. Разрешението се издава от изпълнителния директор на ИАСАС при условия, отново предполагащи определено усмотрение. За разрешението се плаща такса.

5/ Регистрационен е режима за лицата, търгуващи с посевен и посадъчен материал. Те се вписван в регистър, воден от ИАСАС. За вписването се плаща такса.

6/ Определени семена (изброени) могат да се произвеждат и търгуват и като търговски семена или/и под формата на смески след одобряването им от ИАСАС.

7/ Разрешение от министъра на земеделието и годите или от упълномощено от него длъжностно лице се изисква за търговия със семена, които не отговарят на определени условия. Такова разрешение се издава "при неблагоприятни климатични условия и при недостиг или липса на семена на пазара".

8/ Същото разрешение и при същите обстоятелства се изисква за търговия с посадъчен материал, неотговарящ на изискванията.

9/ Интересен режим (на практика лицензионен) се въвежда при вноса на семена и посадъчен материал. Внасяните семена и посадъчен материал подлежат на проверка от ИАСАС. До излизане на резултатите от проверката семената/материалът не могат да се търгуват в страната.

10/ Разрешителен е и режима за внос на семена и посадъчен материал от сортове, невписани в официалната сортова листа. Разрешението се дава от министъра на земеделието и горите или от упълномощено от него длъжностно лице.

Коментарът изглежда излишен.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!