Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Държавните финанси през първите пет месеца на годината

16.12.2006
Оцени тази статия:

Един от най-обобщените показатели за състоянието и насоката на държавнатаполитика е държавният бюджет. В него се отразяват приоритетите на правителствотопо отношение на данъчната политика и разходите. Изпълнението на бюджета, от своястрана, показва възможностите за бъдещи промени в политиката.

За периода януари – май 2005 година приходите в консолидирания държавен бюджет са 7.35 милиарда лева. Нарастването на приходите спрямо предходната година е над 15%, което е почти два пъти по-високо от нарастването на номиналния брутен вътрешен продукт за първото тримесечие на 2005 година. Най-бързо нарастват помощите – с 28.5% спрямо същия период на предходната година. Неданъчните приходи се увеличават с 20.4%, а данъчните приходи растат с 13.8%. Продължава тенденцията всеки един от приходите в бюджета да расте с по-високи темпове от икономиката, което резултира в увеличение на общата данъчна тежест /дефинирана като приходи в бюджета като дял от брутния вътрешен продукт/.

Таблица 1: Приходи в консолидирания държавен бюджет

хил.лв.

Май 2004

Май 2005

Промяна

Приходи общо

6,375,552.5

7,349,669.1

15.3%

Данъчни приходи

5,055,854.1

5,752,577.4

13.8%

Неданъчни приходи

1,214,842.9

1,462,363.8

20.4%

Помощи

104,855.5

134,727.9

28.5%

Източник: Министерство на финансите

Най-бързо растящите данъчни приходи за първите пет месеца на 2005 година са приходите от мита, данък върху добавената стойност и акцизи. Основното обяснение за ръста на тези три косвени данъка е нарастването на вноса на стоки в страната, който расте с около 20%. Приходите от акцизи нарастват и поради увеличението на акцизите за някои стоки от началото на 2005 година – най-сериозен принос има увеличението на акциза върху бензина и другите горива.

Веднага след косвените данъци по темпове на растеж на приходите се нарежда корпоративният данък. Този данък беше намален значително /с повече от една четвърт/ от началото на 2005 година, но въпреки това приходите от него нарастват с над 13%. Ако тази тенденция се запази и през следващите месеци, ще може да се твърди, че намалението на данъчните ставки благоприятства увеличението на данъчните приходи – заради по-малко стимули за укриване на доходи и заради увеличението на стимулите за инвестиции и предприемачество.

Приходите от осигуровки нарастват с около 11%. Една част от този ръст е резултат на нарастване на заетостта, друга се дължи на увеличение на събираемостта на здравните осигуровки. Вероятно има влияние и промяната в разпределението на осигурителната тежест между работодател и работник, която увеличава ефективната тежест на осигуровките върху разходите за труд. Приходите от данъка върху доходите растат по-бавно заради по-високия необлагаем минимум и лекото намаление на някои ставки. Данъците върху дивидентите и застрахователните премии бяха намалени значително, на което се дължат и по-ниските приходи от тях.

Таблица 2: Данъчни приходи

Май 2004

Май 2005

Промяна

Мита

111,779.4

142,070.6

27.1%

ДДС

1,491,231.4

1,797,523.8

20.5%

Акцизи

654,990.0

785,652.8

19.9%

Корпоративен данък

479,006.8

542,744.1

13.3%

Осигуровки

1,604,739.4

1,780,447.4

10.9%

Други данъци

76,200.0

82,580.4

8.4%

Данък върху доходите

501,575.7

522,252.3

4.1%

Данък върху дивидентите

43,549.3

35,095.6

-19.4%

Данък върху застрахователните премии

14,014.1

5,811.2

-58.5%

Източник: Министерство на финансите

Разходите в бюджета, направени до месец май тази година са 6.35 милиарда лева. Увеличението спрямо предходната година е 12.2%. Най-бързо нарастват капиталовите разходи – с почти 67%, което вероятно се дължи на засилената “предизборна” инвестиционна програма на правителството през първата половина на годината. На второ място по най-бърз ръст са разходите за субсидии. Тъй като от икономическа гледна точка субсидиите са вредни и би трябвало да се ограничават, най-вероятното обяснение за техният ръст отново е предизборният период.

Третият най-бързо нарастващ разход в консолидирания бюджет е т.нар. текуща издръжка – тя расте с 10.3% спрямо предходната година. В това перо на бюджета се включват разходи за командировки, материали, телефони, горива и енергия, услуги, ремонти и пр. Като се има предвид раздутата бюрокрация би трябвало да се търсят начини за намаление на броя на бюджетните служители и съответно на тяхната издръжка. Разходите за заплати на заетите в бюджетната сфера се покачват с 10% спрямо 1004 година. Отново, би трябвало да се помисли за намаление на заетите в бюджетната сфера, което ще доведе до спестяване на средства от бюджета. Социалните разходи нарастват с около 9%. Разходите за лихви не се променят, което вероятно се дължи на задържането на ниските лихви на международните пазари и на изкуствено ниските лихви на българския пазар на държавни ценни книжа.(1)

Таблица 3: Разходи в консолидирания държавен бюджет

Хил.лв.

Май 2004

Май 2005

Промяна

Разходи общо

5,665,804.7

6,354,851.7

12.2%

Капиталови разходи

345,506.4

576,777.3

66.9%

Субсидии

323,887.5

358,322.4

10.6%

Текуща издръжка

1,491,143.4

1,645,098.3

10.3%

Заплати

616,782.2

678,238.2

10.0%

Социални разходи

2,244,537.5

2,446,587.1

9.0%

Осигуровки

237,254.7

243,005.6

2.4%

Лихви

406,693.0

406,822.8

0.0%

Източник: Министерство на финансите

Разликата между приходите и разходите в държавния бюджет за първите пет месеца на 2005 година е 995 милиона лева. Ако приходите продължават да нарастват с тези темпове, преизпълнението на държавния бюджет в края на годината ще достигне около два милиарда лева. Тази сума е достатъчна, за да се отмени данъкът върху доходите и данъкът върху печалбата едновременно. Алтернативно, възможно е осигурителната тежест да се намалят на половина и да се въведе плосък данък от 10%.

-----------------------------------------------

(1) Тъй като някои финансови посредници са задължени да държат ценни книжа на българското правителство /пенсионни фондове, банки, обслужващи държавния бюджет/ търсенето на държавни ценни книжа е стабилно и нарастващо, докато предлагането се определя административно от министерството на финансите. По тази причина министерството може да поддържа изкуствено ниски лихви на българския пазар на държавни ценни книжа.

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).