Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

“Добро” образование

Автор: Виктор Тричков* / 12.06.2015
Оцени тази статия:

Министерството на образованието и науката публикува резултатите от държавните зрелостни изпити по области, общини и училища на специализирания си сайт за матурите. Средната оценка от задължителната за всички матура по български език и литература е Добър 4,17 за цялата страна. Резултатите тази години бележат спад до нивата от 2012 и са най-ниските от 2008 г. насам. 11 области запазват средните оценки от 2014 г., само две бележат подобрение, а при останалите се наблюдава влошаване.

На областно ниво резултатите варират от 4,63 за София (столица) до 3,88 за Разград. Използвайки стандартното отклонение (0,16), ИПИ раздели оценките от ДЗИ по български език и литература в 5 групи:

  • В първата от тях фигурира единствено София(столица), която е единствената област, чийто успех е над 4,5.
  • В интервала между 4,63 – 4,48 има две области- Смолян, която е запазила резултата от миналата година, и Варна, която бележи ръст с 0,10.
  • Третата група е най-голяма по своя състав - 12 области, като там успехът е между 4,47 и 4,32.
  • Четвъртата се състои от 11 области с резултат в интервала между 4,31 и  4,16
  • Последната, тази с най-ниските оценки (под 4.15), включва две области -  Силистра (с понижение от 0,30 спрямо 2014) и Разград, който запазва както резултата, така и последната си позиция на областно ниво. Разград традиционно заема последните места по резултат на ДЗИ по БЕЛ. Силистра бележи среден резултат от 4,17 за последните седем години. Спадът от 0,29 през  2015 г. говори за рязко влошаване на качеството на образованието през последната година.

Най- ниски са резултатите в Северозападния и Северния централен район, а най-високи - в Югозападния и в Южния централен район.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Заявления за достъп до информация, изпращани от ИПИ до ЦКОКО

 

В 7 области делът на двойките на матурата по БЕЛ е над 10% - Ямбол (15,59%), Разград(12,91%), Кърджали (11,38%), Монтана (10,75%), Софийска област (10,73%), Плевен (10,2%) и Кюстендил (10,03%).

Източник: Заявления за достъп до информация, изпращани от ИПИ до ЦКОКО

 

Съпоставянето на дела на неуспешно издържалите изпита и средния успех от матурата по БЕЛ по области показва, очаквано, обратна зависимост между двата показателя. Т.е. в областите, в които средният резултат от изпита е относително висок, делът на неиздържалите изпита е относително по-нисък и обратно – там, където двойките са с по-голям дял, там и средният успех е относително по-нисък. С други думи, резултатите от матурите показват ясно в кои училища и части на страната качеството на средното образование, ако се съди от матурите, е по-слабо и могат да се използват за целенасочени усилия за подобряване на образователния продукт именно там, където това е най-належащо.

 

*Виктор Тричков е стажант в ИПИ