Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Демографията на българските предприятия

Автор: Красимир Петкашев / 05.08.2011
Оцени тази статия:

През седмицата НСИ публикува интересни статистически данни за т.нар. демография на предприятията в България. В петгодишен период (2005-2009 г.) се разглежда изменението в броя на активните, новородени, оцелели и „умрели” предприятия, а също и промяната на заетостта в тях.

Видно е от изнесените данни, че броят на активните предприятия е растял стабилно през разглеждания период. Единствено през 2006 г. и само за най-малките предприятия – тези с 0 наети (т.е. предприятията на самонаетите) е отчетено годишно намаление. Като се изключи този факт, малките предприятия са се увеличавали най-бързо през годините. Освен това те заемат и най-голям дял в общия брой активни предприятия. Конкретно, през 2009 г. над 80% от активните предприятия в страната (327 647) са били малки – с до 4 наети лица в тях. Малко над 10% средно за разглеждания петгодишен период се пада на активните предприятия с „10 и повече наети лица”. Тези предприятия обаче абсорбират най-голям брой заети – средно 3/4 от заетите за периода.

Любопитно е също, че през периода 2005-2009 г. най-много нови предприятия са създадени в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, а най-малко – в добивната промишленост. През разглеждания период средногодишно са се раждали близо 20% от броя на активните предприятия. Това е доказателство за съществуването на сериозен предприемачески потенциал в България през последните години. Интересното е, че този „предприемачески дух” не е повлиян негативно от  кризата, която в България се усети най-тежко през 2009 г. Може би едно от обясненията зад този странен феномен е, че  всъщност новорегистрираните малки компании не се регистрират с цел реална икономическа дейност, а примерно с цел намаляване на данъчно облагане или избягване регистрация по ДДС. 

Друг интересен момент в изследването на НСИ е за оцелелите предприятия. Потвърждава се тезата, че с отдалечаване от годината на раждане, броят на оцелелите предприятия значително намалява. Първите години са от решаващо значение за стартиращите фирми и оцеляването им зависи от много вътрешни и външни фактори. Това важи в най-голяма степен за малките предприятия, при които оцеляването е най-трудно. Както показват данните на НСИ, най-трудно оцеляват предприятията от секторите „Операции с недвижими имоти”, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „Добивна промишленост”. В същото време, най-устойчиви се оказват предприятията от сектор „Финансови и застрахователни дейности” и „Преработваща промишленост”.

През последните години в частния сектор са създадени голям брой нови фирми, но и много от тях са били принудени да прекратят икономическата им активност. През 2008 г. (единствената, за която има данни в изследването) са „умрели” 35 466 предприятия, като почти половината от тях (17 315) са били от сектор „Търговия, ремонт на авто­мо­­­­били, лич­ни вещи и сто­ки за до­ма­кинството“. Закриването на предприятията е довело до загубата на почти 5% от заетите през годината. В изследванаето обаче не са споменават причините за умирането на предприятията.

Безспорно има още много какво да се направи за създаване на по-добра бизнес среда за предприятията в България. Броят на разрешенията и одобренията, които бизнесът трябва да получи и времето, което отнема, за да ги получи, са все неща, на които администрацията трябва да посвети повече усилия.

Бюрокрацията и корупцията налагат сериозни финансови тежести за фирмите. Тя намалява ефективността на фирмите и повишава техните разходи и рискове за правене на бизнес.

Също така, търговските спорове между фирми и техните клиенти се появяват редовно в хода на правене на бизнес. Решаване на тези спорове е предизвикателство при настоящото състояние на съдебната система. Трудовото законодателство също е доста тромаво и допълнително затормозява фирмената дейност.

За да има успешен бизнес, предприемачът трябва да може да черпи от пазар на гъвкава и квалифицирана работна сила. За съжаление, това продължава да е един от най-сериозните проблеми за предприятия в момента.