Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Българиямежду Централна Европа и близките съседи на ЕС: Пространствата заманевриране от общо икономическо гледище

16.12.2006
Оцени тази статия:

 

През миналата седмицата направих преглед на поведението на българскатаикономика в областта на чуждестранните инвестиции. В основата му бяха материалитеот Солунския регионален форум на Центъра на икономическо развитие на ОИСРи Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (състоял се на24 и 24 февруари) и по-специално разсъжденията на Никос Ефтимиадис – председателна Консултативния бизнес съвет на Пакта за стабилност*. По-долу ще приведаи коментирам информацията, споделена от Андрю Воркинк – представител наСветовнката Банка в Турция, познат на българската публика от времето, когатобе директор за България и Румъния, а по-късно - и Хърватска**.

“Твърдост” на пазара на труда
Всички страни се характеризират с общо взето добра подвижност на трудовитедоговори (сиреч процедурите за наемане и уволнение на работници) в сравнениес Гърция, Ирландия, Португалия и Испания (с изключение на Румъния и Украйнаи вероятно Грузия, Молдова и Турция).

Вертикалната скала дава броя на процедурите, изисквани по закон при подписванетона трудови договори. Затова, колкото по-нисък е показателя – толкова по-добре.(Изследването на Световната банка не отчита регистрирането на договори вНОИ и таблицата на ранговете при осигуряването, които бяха въведени през2004 и скорошното административно повишаване на минималната работна заплата.).

Абстрахирайки се от тези развития, по този фактор на подвижност на капиталаБългария е между Албания и Русия, очевидно е по-зле от Сърбия и Черна гора.Андрю Воркинк избира за сравнение една “северна” и три южни страни-членкина ЕС. България е по близо до Ирландия. Пространството за маневриране настопанската политика е в продължаващото облекчаване на мобилност. Това еважно да се има предвид, защото българските политически партии се занимаватпредимно с усложняване на пазара на труд, за което говорят и законодателнатапрактика от 2004 и 2005, и заявените предизборни намерения.

Започване на бизнес

При сравнения на процедурите за започване на бизнес се вижда, че Българияе горе-долу на равнището на Грузия, Армения, Русия и Сърбия и Черна гора,стои по-добре от Южна Европа и има повече на брой процедури, които траятпо-дълго отколкото в Ирландия.

Картината не отразява обаче реформите в Сърбия, които от тази година сасвързани с въвеждането на чисто административен (а не съден) процес на регистрация,без значителни изисквания за учредителен капитал. (В Черна гора, от 2003г. насам, процедурите са по-бързи отколкото в Ирландия и многократно по-евтини.

Макроикономическо представяне

Андрю Воркинк се опитва да намери общо приложим критерий за устойчива перспективаза икономически растеж. Долната графика поизказва съотношението на два показателя:реален ръст на БВП и инфлация през 2004 г. Погледнато теоретически, когатоинфлацията изпреварва значително темповете на стопански растеж, в крайнасметка именно растежът е застрашен.

Колкото и да е рисковано да се сравняват страните само през една година,очевидно е, че съотношение на БВП ръст и инфлация в Албания, Армения, Азербайджан,Грузия и Украйна (като при това Украйна вероятно е най-бързо растящата икономикав света през 2004 г.).

През миналата година България попада в общия шаблон на поведение на останалитестрани, но съотношението между инфлация и ръст обещава по-дългосрочна стабилност.

Реваният ръст на БВП е общо взето относително висок – от около 4-5 до 11на сто, но България е по-близо до ниския праг на растежа. Онова, което можеда се прави, е да не се “натоварва” растежа с по-инфлационни разходи – административноувеличени заплати, държавни проекти със съмнителна възвращаемост и общонамаляване на държавните разходи.

Излизане от бизнеса

Излизането от бизнеса е съществен фактор в оборота и мобилността на капитала.Той може да се мери като време (в месеци), като разходи и като процент навъзстановяване на загубите.

Ако тези показатели се сравнят със референтните страни-членки, Българияе по-зле и от най.зле представящата се по този показател страна – Гърция.

Страна

Време за затваряне на бизнес (месеца)

Разход (като дял от бизнеса)

Възстановяване на загубите (като дял от бизнеса)

България

39

8%

34%

Страни, които са по-зле

Албания

48

38%

24%

Румъния

55

8%

7%

Страни, които са по-добре

Гърция

23

8%

45%

Испания

11

6,5%

82%

Ирландия

4

7%

88%

 

Печално е, но този повод почти нищо не се прави, аи никой не обещава да направи нещо в България. Има известен прогрес, маркирансъс законопроекта за частното изпълнение, но той отлежава в законодателнотосъбрание въпреки съгласието между политическите партии. Реформите на регистрациятаи на съда май са отложени за неопределено време.

____________________________

* Изказването на г-н Ефтимиадис е на тема “Инвестициии правене на бизнес в Югоизточна Европа и Черноморския регион и може дабъде намерено на следния адрес в Интернет: http://www.oecd.org/dataoecd/38/17/34484404.ppt.

** Неговият доклад не е достъпен в Интернет, затоваизползвам случая да му благодаря за любезното разрешение да го използвами коментирам.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).