Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

България между Централна Европа и близките съседи на ЕС (чуждестранни инвестиции)

16.12.2006
Оцени тази статия:


През седмицата стана известно, че страната е достигнала “рекорд” в чуждестраннитеинвестиции с ръст от около 49% до 2 487.5 милиона щатски долара.

Също тази седмица станаха достъпни материалите от проведения в края наминалата седмица в Солун регионален форум на Центъра на икономическо развитиена ОИСР и Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество. Тематабе развитието на частния сектор в региона.

Материалите на форума позволяват някои международни сравнения в областтана инвестициите, общата икономическа и институционална политика. Ако трябвада се обобщи, впечатлението е, че България по редица показатели на развитиена частния сектор е във висящо положение между Централна Европа и странитеот Балканите и тези от бившия Съветски Съюз*.

Тук ще се занимаем само с инвестициите. На другите теми ще се спрем в следващитеброеве.

Чуждестранниинвестиции в Централна Европа (в милиони щатски долари)

Страна

1992-1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Чехия

1 304

3 700

6 310

4 984

5 639

8 483

2 583

Унгария

2 924

3 828

3 312

2 764

3 936

2 483

2 583

Полша

2 889

6 365

7 270

9 431

5 713

4 131

4 225

Словакия

245

707

428

1 925

1 584

4 123

571

Общо

7 352

14 600

17 320

19 014

16 871

19 582

9 849

Източник: UNCTAD, World Investment Report

 

 

Чуждестранниинвестиции на Балканите (в милиони щатски долари)

Страна

1992-1997 (средно)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Албания

56

45

41

143

207

135

180

Босна и Херцеговина

-

56

154

147

130

265

381

България

149

537

819

1002

813

905

1419

Македония

12

128

33

175

442

78

95

Румъния

402

2031

1 041

1 037

1 157

1 144

1 713

Сърбия и Черна гора

178

113

112

25

165

475

1 360

Словения

166

218

106

137

369

1 606

181

Хърватска

235

932

1 487

1 089

1 581

1 124

1 713

Общо

1 198

4 060

3 773

3 775

4 844

5 732

6 895

Източник: UNCTAD, World Investment Report

 

 

Очевидно е, че България заедно с другите страни – бъдещи членове на ЕСима много по-скромно място в списъка на възможните адреси за чуждестранниинвестиции. Основното изоставане е в началото на 90-те години. По отношениена Хърватска представянето е може да се плачевно – тази страна има значителнопо-малко население, преживя война, създаване на национална държава (от 1992до 1995) и авторитарен режим (от 1992 до 2000 г.).

България без войни и вътрешни конфликти “се държи” много по-зле от всичкив Централна Европа. За периода до 1998 г. тя – от гледище на привличанетона външни спестявания - има поведението на страна във война.

Вижда се още, че непосредствено преди присъединяването на Централна Европакъм ЕС инвестициите от чужбина сякаш намаляват (вероятно поради обстоятелството,че вече са се случили). Възможно е това да се случи и в България, акоприватизацията спре, ако стопанската предвидимост бъде накърнена и акостраната не е част от по-голям пазар от този на ЕС.

Има смисъл да се види поведението и на други страни, с които Българияграничи или чиято конкуренция така или иначе изпитва, сега и в бъдеще.

Чуждестранниинвестиции черноморските страни (в милиони щатски долари, без България иРумъния)

Страна

1992-1997 (средно)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Армения

18

287

135

129

88

150

155

Азербайджан

419

1 023

519

130

227

1 392

3 285

Грузия

62

265

82

131

110

165

338