Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

БСП срещу приватизацията

15.12.2006
Оцени тази статия:

С наближаването на изборите е нормално политическите партии в Българияда издигат нови идеи и да обещават “добрини” в управлението на страната.През седмицата от БСП публикуваха “Позиция по подготвяните от правителствотокрупни приватизационни сделки” (достъпенв Интернет). Казаното не е ново и съвсем не е добро.

От целия материал читателят остава с впечатлението, че повечето от проблемитена избирателите следват от осъществените приватизационни сделки, като дорисе намеква, че ако тези сделки не са били направени, сегашното състояниена икономиката би било значително по-добро. Авторите от БСП изпадат понякогав противоречие. Те хем се представят като поддръжници на приватизацията,хем правят изявления:: “държавата по Конституция и по национален интересне може да фаворизира една форма на собственост и да преследва другите”.Твърди се още, че “на практика държавната и общинска собственост е подложенана законодателно преследване като неефективна и вредна”. На моменти дорисе използва типично Марксистки стил, например с изречения: “правителствотона НДСВ се индикира като правителство главно на едрия чужд капитал”. Използватсе и позабравени термини от комунистическия период като “колонизация” (наБългария от чуждестранния капитал). Цялото настроение на “позицията” е вочевидно противоречие с принципите на общия пазар на Европейския съюз. Изобщоприватизацията в България се обобщава с думите: “тревожат ни схемата, покоято се привличат инвеститорите, и ефектът от техните инвестиции: закупуватсе печеливши български дружества, включително банки, тяхната дейност сеинтензифицира, в т.ч. чрез съкращаване на персонал, и печалбата се изнася”.

Последните две правителства постигнаха значителен напредък в областта наприватизацията. Остават обаче важни области като енергетиката, някои монополи,пенсионното дело (НОИ), здравеопазването и образованието. Критиките на тозипроцес от страна на ИПИ винаги са били по-посока на задълбочаване и ускоряванераздържавяването и осигуряването на съревнование и прозрачност.

Според повечето проучвания БСП има завидна преднина пред другите партии,за които днес знаем, че ще участват в следващите избори. Щом БСП се готвии може още веднъж да управлява, тези изказвания следва да будят сериознобезпокойство. Има няколко възможни обяснения на тяхната поява в този моменти смятаме, че те могат до доведат до нетривиални, но вредни, промени в общатастопанска политика.

1/ БСП има усещането, че губи традиционни поддръжници и се опитва да “втвърди”електората си. За представителите на БСП е ясно, че тази позиция ще предизвикамного дебати и полемики, които може би от БСП с право смятат, че те ще (включителнонашите критики) доведат до обединяване на комунистически настроените избиратели.Ако БСП спечели изборите, тонът винаги може да бъде променен, като товасе обясни с ангажиментите към ЕС и още някой.

2/ Може би БСП възнамерява да спре раздържавяването и да национализиранякои предприятия, за които смята, че трябва да бъдат държавни. Този сценарийне е много вероятен - най-вече заради ролята на международните финансовиинституции. Но дори само изказани в публичното пространство, подобни идеище бъдат пагубни за средата за бизнес. Най-вероятно е, при управление наБСП раздържавяването да спре там, където се намира днес. За да финансиранеефективните отрасли, БСП вероятно би разширила преразпределението презбюджета и би обърнала насоката на данъчната политиката – от намаляване (макари бавно и често само да думи) към увеличаване на данъците. Както може дасе очаква, щом настоящото правителство не приватизира на оставащите монополи,цигарени фабрики, ТЕЦ, ВЕЦ, и НОИ и не задълбочи дерегулирането на икономиката,едно следващо управление с участието на БСП няма да се заеме с тази работа,докато трае мандата му.

3/ Очевидно, че БСП отново се бори за финансиране от страна на “националноотговорния капитал”, в чийто интерес тя управлява последния път със същитеидеи, но тогава прокарвани в живота от Вучев, Гечев и Виденов (и не малкоот днешните народни представители на Коалиция за България). Уместно е дасе напомни, че в резултат на тогавашното приложение на същите идеи 40 насто от гражданите бяха доведени до просешка тояга (ако се вярва на изследваниятана Световната банка).

4/ “Вторият заек”, в който БСП се цели с тази “позиция” е дребният местенбизнес. Ако той не стане конкурентен, нему никой не може да помогне. БСПняма идеи как да осигури по-висока конкурентност на фирмите, регистриранив България, затова е решила просто да мобилизира с своя полза напълно основателнитестрахове на немалко от тях, че може би няма да издържат на конкурентниянатиск на ЕС, на “едрия чужд капитал” (според речника на ЕС).

Каквото и да е обяснението, позицията показва, че БСП не е родила по-смислениидеи от известната в началото на 90-те и оповестена от г-н Александър Лилов“сполука за България”. Особено тревожно е съвпадението на възгледите наБСП с тези на главния прокурор по повод процеса и резултата от приватизациятав България.

Ръстът на икономиката на България през последните четиринадесет годинисе дължи на частния сектор, само в определени периоди преди 1997 той неможеше да компенсира упадъка на държавните предприятия.. Предвид на товаобстоятелство твърденията на БСП са особено неверни. Приватизацията в Българиязакъсня значително в сравнение със страните от Централна Европа, така чесега е важно не просто бързо да завърши, но да отиде и по-далеч. Освен товадържавата у нас доказано не може да предостави на гражданите и бизнеса качественипублични услуги срещу данъците, които събира. Увеличаването на благосъстояниетоминава през намаляване на данъците и на преразпределителната роля на правителството.Историческата вина и на сегашното, и на предишното управление на страната– ако БСП все пак излезе победител в следващите избори – ще бъде, че теувеличиха, вместо да намалят дела на правителствените разходи в БВП (противнона обещанията). Тази политика улесни, подготвяше и подготвя управлениетона БСП.

Според нашите изчисления, ако се запазят сегашните темпове на развитие(допускаме 4% растеж за България и 2% за ЕС). България ще достигне среднитенива на ЕС за около 64 години. Влиянието на кризите обаче, е особено негативно,като в рамките на относително къс период може да бъде разрушено граденотос години. Кризата от 1997 г. беше особено пагубна и трябва да се помни отхората. Недопускането на подобни развития зависи от поддържането на политикана ненамеса в икономиката и създаване на условия за устойчив частен сектор.Когато обаче, политическа партия започва да говори за частен сектор в някоиотрасли и държавен в други, заедно с прозиращо отрицателно отношение към“чуждия едър” капитал и отстоява високи равнищата на данъците и правителственотопреразпределение, инвеститорите – и български, и външни – ще предпочетатда идат някъде другаде. Младите и предприемчиви избиратели вероятно ще продължатда гласуват с краката си.

Въпреки всички често справедливи критики, приватизацията в България съвпаднас увеличаването на: производителността на труда, доходите, чуждестраннитеинвестиции и жизнения стандарт. Спирането й може само да обърне тези тенденции.

Идеите на БСП бяха в основата на кризата през 1996-1997 г.

 

Показатели (средногодишно) 

1990-1997

1998-2003

Инфлация (%)

210.1

5.65

Инфлационна данъчна ставка (%)

57.7

7

Растеж на БВП (%)

-4.7

4.16

Ръст на инвестициите (%)

-8.8

19.2

Бюджетен дефицит (% от БВП)

-6.3

-0.05

Държавен дълг/БВП

168%

71.2

 

1990-1996

1997-2003

Чуждестранни инвестиции (милиони долари)

63.2

857.1

Чуждестранни инвестиции (% от БВП)

0.8

6

 


 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).