Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Бюджетният излишък достигна 1 милиард лева - задължително е намаление на данъците

15.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата Министерството на финансите публикува данните за изпълнениетона консолидирания държавен бюджет до края на месец юли 2004 година. Споредтези данни до 31 юли в бюджета е натрупан излишък от почти 1 милиард лева– по-точно 976.7 милиона лева. В сравнение със същия период на 2003 годинаизлишъкът нараства с 50%, което показва, че има възможности и е време дасе помисли за по-сериозно намаление на данъците.

Приходите в консолидирания бюджет за първите 7 месеца на годината са 9милиарда лева, което е с 11.7% повече от същия период на 2003 година. Най-голямое нарастването на приходите от данъци, които са нараснали с над 14% за еднагодина. Разходите са малко над 8 милиарда лева и отбелязват нарастване с8.3% спрямо миналата година. Разликата между приходите и разходите водидо бюджетен излишък от почти 1 милиард лева.

Бюджетният излишък е резултат от два фактора. Първо, има забавени плащанияза около 231 милиона лева – плащанията се забавят с цел избягване на макроикономическирискове и се извършват в края на годината ако изпълнението на приходитев бюджета отговаря на прогнозите. Второ, има преизпълнение на приходитев бюджета за над 745 милиона лева – това са приходи в бюджета, които сав повече от планираните. Именно тези средства могат да се използват за намалениена данъците.

Преизпълнението на приходите в бюджета се дължи на няколко взаимосвързании допълващи се причини:

1. Очакваното нарастване на приходите в бюджета за 2004 година беше достаподценено – бюджетът е основан на 2.4% номинално нарастване на приходите,което е в пъти по-малко от очаквания номинален ръст на икономиката.

2. Средногодишната инфлация до момента е по-висока от очакваната, а по-високатаинфлация води до повече приходи в бюджета.

3. Високият ръст на банковите кредити води до повишение на потреблениетона местни и чужди стоки и съответно повишава добавената стойност и печалбитена фирмите. Това се отразява в по-високи данъчни приходи (ДДС, данък върхупечалбата).

Преизпълнение до края на годината
Натрупаното до момента преизпълнение от 745 милиона лева ще продължи данараства и до края на годината най-вероятно ще достигне между 1.1 – 1.4милиарда лева (виж таблица 1). Ще приемем за най-реалистична средната прогнозаза преизпълнение на бюджета от около 1.26 милиарда лева. През 2003 годинапреизпълнението беше в размер на 700 милиона лева.

Таблица 1: Прогнозаза преизпълнението на бюджета до края на годината

Прогноза

Ръст на приходите

Преизпълнение до края на годината (хил. лв.)

Запазване ръстасамо на данъчните приходи

14.1%

1 105 553

Запазване ръста нанатрупаните приходи

11.2%

1 233 036

Запазване надосегашния ръст на приходите

11.7%

1 302 348

Запазване насредномесечния ръст на приходите за последните 11 месеца

12.4%

1 406 579

Средно

 

1 261 879

Източник:изчисления на автора на база на данни от МФ

 

Какво може да се направи с 1.26 милиарда лева?
Тъй като очакваният излишък е над милиард и четвърт логично е да си зададемвъпроса какво трябва да се направи в тази ситуация. При високото данъчнооблагане в България, ниските доходи и бавните темпове на развитие най-логичное да се заложи на значително намаление на данъците, което да насърчи икономическоторазвитие и съответно да ускори повишаването на благосъстоянието на българскитеграждани. Ето няколко алтернативни възможности за използване на 1.26 милиардалева:

· възможно е данъкът върху доходите да се намали от 10-29% до нула, тъйкато приходите от него се очаква да достигнат около 1.2 милиарда лева иса почти равни на очакваното преизпълнение в бюджета до края на годината;

· възможно е данъкът върху печалбата да се намали от 19.5% до нула, тъйкато очакваните приходи от него са малко над един милиарда лева, т.е. теса по-ниски от очакваното преизпълнение в бюджета;

· постижимо е едновременно намаление на данъка върху доходите до 10% ина данъка върху печалбата до 10%;

· осигурителните вноски могат да се намалят почти наполовина от 42.7% дооколо 22%.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).