Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Бюджетна (не)прозрачност*

Автор: Светла Костадинова / 28.05.2008
Оцени тази статия:

След като за първи през 2008 година всички министерства и две агенции - първостепенни разпоредители с бюджетни средства имат програмни бюджети беше въведено и изискване за повече прозрачност. В Постановление №15 на Министерски съвет от февруари 2008 е посочено, че министерствата и двете агенции в срок 10 дни от обнародването на постановлението в „Държавен вестник" трябва да публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница, както и да публикуват там отчетите за изпълнение на бюджета си за всяко тримесечие в срок от 1 месец след приключване на тримесечието.

Прегледът на интернет страниците показва, че:

- само пет министерства - на икономиката, транспорта, околната среда, културата и държавната администрация, и една агенция (ДАИТС) са спазили изискването да публикуват отчет за изпълнението на бюджета си до март 2008;

- останалите девет министерства и ДАМС нямат публикуван отчет. Интересно е да се отбележи, че финансовото министерство няма подобен отчет, което е най-малкото странно. За останалите също няма извинение - за военното, вътрешното, правосъдното, здравното, образователното, регионалното и труда са предвидени да се похарчат огромни бюджетни суми и е недопустима липсата на публичен отчет. В тази група са и външното министерство, на извънредните ситуации и ДАМС.

В повечето достъпни отчета неданъчните приходи са преизпълнени, т.е. реализирани са по-големи приходи за първите три месеца, които са повече от общо планираното за 2008. Тъй като няма информация за конкретните източници има две обяснения.

Едното е, че администрациите са продали свои имоти и др. активи, което е добра тенденция.

Другото е, че са наложени повече глоби и санкции, повишен е размерът на таксите, които събират за услугите си, или просто са станали по-стриктни в упражняване на дейността си.  

Друг извод е, че по повечето програми на министерствата към март 2008 са направени най-вече разходи за администрацията, която ги извършва, но не и капиталови разходи и субсидии. Това е и логично, защото администрацията трябва да провежда политиката на правителството най-вече чрез прилагането на изискванията в закона, а не чрез субсидии и трансфери, макар че и такива са предвидени. В тази връзка, явно различните плащания по програмите ще се случат към и след средата на годината.

Прозрачността на министерствата е важна, защото (1) харчат нашите пари и трябва по всяко време да правят информацията за този процес публична, (2) по този начин могат да бъдат оценявани и да се правят предложения за промени, и (3) повечето и по-подробна информация прави по-лесно идентифицирането на неефективни дейности и корупционни практики. Затова и трябва да се вземат мерки за публикуване възможно най-скоро и да има санкции за тези, които не спазват изискванията.

*За първи път статията е публикувана във вестник Пари на 28 май 2008 година.