Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Бюджет 2003 поема повече ангажименти, отколкото е сигурно, че може да изпълни

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Интересно е, че към тази оценка се придържат както МВФ, така и професионалните съюзи.

Както неведнъж е ставало дума в настоящето издание, основният проблем са прекалено оптимистичните очаквания за приходи в НОИ от въвеждането на таблица на ранговете с осигурителни прагове.

Професионалният поглед изисква още да се отбележи, че има нереални очаквания както за равнището на приходи от някои нововъведения (особено по линия на ДДС), така и за стриктност и прозрачност при разпределянето на субсидиите.

За разлика от чисто професионалното отношение, за синдикатите има и друг мотив за несъгласие. Покачването на осигурителните прагове по административен начин издърпва от ръцете на КНСБ и Подкрепа основния аргумент срещу работодателите - че те били лоши и не плащали на своите работници.

Справедливостта изисква да се отбележи още, че очакваните отрицателни последици от въвежданите осигурителни прагове ще се отразят вероятно през есента на 2003 и през 2004.

Данъци и приходна част в бюджета

В настоящия преглед ние се спираме главно на разходната част на Бюджет 2003 (данъците, приходите вече са коментирани), защото очакваме неизпълнение и корекции именно на разходната част.

млн.лв. 2002програма %БВП 2003 % БВП
Общо приходи 12 406.0 37.5 13 373.8 37.9
1. Данъчни приходи 9 683.7 29.2 10 662.4 30.2
1.1. Преки данъци 5 110.8 15.4 5 723.9 16.2
Данъци върху печалбата 809.2 2.4 947.0 2.7
Данък върху доходите на физическите лица 1 093.9 3.3 1 073.0 3.0
Приходи на осигурителните фондове 3 207.8 9.7 3 703.9 10.5
1.2. Косвени данъци 4 259.6 12.9 4 624.5 13.1
ДДС 2 779.8 8.4 2 943.2 8.3
Акцизи 1 379.7 4.2 1 501.3 4.3
Мита и митнически такси 100.0 0.3 180.1 0.5
1.3.Други данъци 313.3 0.9 314.0 0.9
2. Неданъчни приходи 2 220.3 6.7 2 210.6 6.3
3. Помощи 502.0 1.5 500.8 1.4
         

Източник: Доклад по Закона за държавния бюджет за 2003 година"

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!