Защо не поискахте сметката?

По принцип, когато някой дава пари за нещо, той обикновено иска отчет след като се изхарчат парите. Още повече, ако харченето се случва всяка година – искаш отчет за да знаеш какви са ефектите и да можеш да решиш за следващия период. Същата логика трябва да се прилага на практика с пълна сила за държавния бюджет още повече, че:

  • а) парите са чужди и

  • б) нивото на преразпределение през бюджета за България за 2005 година е 42.9% от БВП.

Какво се случва в българския парламент?

Комисията за бюджет и финанси, която трябва да изслуша, обсъди, коментира, оцени и гласува отчетите за изпълнението на държавния бюджет, очевидно прави това чисто формално.

Два факта и една стенограма ни дават основание със сигурност да твърдим, че ситуацията в народното събрание на република България е точно такава.

„Групирането” на отчети от предишното управление

На първо място, много странно е как отчетите за изпълнението на държавния бюджет за 4 години (2001, 2002, 2003 и 2004) са гласувани проформа наведнъж от Народното събрание през май 2006 година. Първият извод, който можем да направим е, че народните представители всъщност не се интересуват как се изпълнява бюджета щом отчетите се гласуват със закъснение от няколко години.

От друга страна, гласуването им в един ден означава, че не е имало никакви обсъждания по същество.

Не на последно място това означава и че министерството на финансите де факто работи без ефективен контрол.

Представяте ли си ситуацията министерството да трябваше да обяснява защо има повишение на определени разходи например или да обяснят в подробности ефектите от извършените разходи върху благосъстоянието на хората и ефективността на администрацията?

Остава ни само да се надяваме, че министерство на финансите, без наличието на ефективен контрол върху дейността му, ще съумее да защити интересите на българските граждани и бизнес и ще води политика, която да ограничава разходите на министерствата и да настоява за по-голяма отчетност от тяхна страна.

Много важна последица от липсата на отчети, които да се изготвят навреме е, че по този начин не може да се вземат под внимание миналите развития при започналия вече процес на изготвяне на следващия бюджет.

„Контролът” върху сегашното управление

На второ място, много интересна липса на дебат се е случила на 23 октомври 2006 година в Комисията по бюджет и финанси при обсъждане на Отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2005 година. След кратко представяне от заместник – министъра на финансите, продължило около 10 мин. е била предоставена възможността на народните представители да задават въпроси. Ето буквално какво се е случило.

Стенограма, разкриваща интерес дали има повече за харчене

Извадка от Протокол № 34 На 23 ноември 2006 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси.

„[…] Заместник-министър Любомир Дацов: Това е накратко. Благодаря за вашето внимание. Аз и колегите бихме отговорили с удоволствие на въпросите, които имате по предоставения Отчет на държавния бюджет на Република България за 2005 г.

Предс. Петър Димитров : Благодаря Ви, господин Дацов.

Колеги, имате думата за въпроси и изказвания.

Господин Дацов, бихте ли споменали още веднъж колко са приходите?

Заместник-министър Любомир Дацов : 18 млрд. 12 млн. 200 хил. лв., или 110,7% спрямо годишната програма.

Предс. Петър Димитров : Благодаря Ви.

И на тази база каква ви е прогнозата за 2006 г.?

Заместник-министър Любомир Дацов : Положителна, господин председател. (Оживление)

Предс. Петър Димитров : Това, че е положителна, е добре. Някаква екстраполация да направите?

Заместник-министър Любомир Дацов : Точно в момента не бих могъл да кажа номинална сума, но ще има съпоставимо изпълнение на ниво на превишението. Тоест, очакваме да финишираме около 3,3 – 3,4% от брутния вътрешен продукт, което е почти на същото ниво, както и в 2005 г.

Предс. Петър Димитров : И като го екстраполираме за 2007 г., колко ще излезе?

Заместник-министър Любомир Дацов : Два процента.

Предс. Петър Димитров : Исках да уточним тези неща.

Благодаря Ви.

Има ли желаещи да се изкажат? – Не виждам.

Има становище на Сметната палата, което ще бъде приложено към протокола. Председателят на Сметната палата отсъства от София и по тази причина го няма на заседанието.

Преминаваме към гласуване, като отчитаме двата гласа „въздържал се” на господин Нено Димов и госпожа Мария Капон.

Който е за, моля да гласува.

За – 7, против – няма, въздържали се – 3.

Отчетът е приет.

Благодаря ви за участието.

Закривам заседанието на комисията”.

Извод

Това е. Няма обсъждане, няма въпроси, едва ли някой дори си е направил труда да прочете отчета. И от управляващите. И от опозицията. Целият процес е отнел не повече от 10 мин. Няма нужда от коментар.

Впрочем, можем да разкажем един виц, включен в един от известните романи на Агата Кристи. Пита се: „Защо политиците смятат всички останали хора за идиоти?” Отговор: „Защото те са гласували за тях…”


Свързани публикации.