Защо да намалим първо осигуровките?

В последно време различни групи и отрасли в България периодично излизат с искания за намаление на ДДС или предоставяне на преференции като връщане на платения акциз. Това донякъде може да бъде оправдано, защото всяка организирана група в обществото може да поиска от правителството изключение от правилото, което да облекчи разходите и.

Интересното е, че в момента друг данък е с най-висока ставка. Както се вижда на графиката по-долу последните реформи в данъчната област са насочени изцяло към намаление на преките данъци, докато осигуровките са редуцирани само със 9% от 2006 година насам.

Нива на данък печалба, данъка върху доходите и осигуровките в България

Източник: Институт за пазарна икономка на база данни от Закона за държавния бюджет, различни години

 

Защо трябва да се намалят първо осигуровките?

  1. Високите осигуровки са най-важната причина за укриването на реалните доходи в България. Това води до множество ефекти – пропускане на приходи за бюджета; ниско качество на здравните услуги; ниски пенсии; невъзможност за ползване на редица административни услуги; разходи на администрацията за проверки и инспекции от една страна, а от друга разходи на бизнеса и работещите да избягват плащането на осигуровките. Изследване на Световната банка от 2005 посочва, че осигуровки, които са по-високи от 15% върху заплатата, водят до по-високи разходи за труд в икономиката, насърчават недекларирането на доходите и обезкуражават предлагането на труд. Това от своя страна означава, че по-малка част от изработеното от работещите остава за тях, тоест доходите са по-ниски от възможното.
  2. По-ниските осигуровки ще оставят повече разполагаем доход у работещите, което ще повиши тяхната покупателна способност и възможността да купуват стоки и услуги, обложени с косвени данъци ще нарасне.
  3. Високите осигуровки обезкуражават хората да работят повече. Когато един човек знае, че ако иска да спазва закона ще трябва да пожертва повече от 40% от спечеленото (осигуровки и данък) за да се изплати на държавата, стимулите му да работи повече силно намаляват. Той е изправен пред дилемата дали да поработи допълнително часове и да плати високите осигуровки, или да прави нещо друго. Свързаните ефекти от това решение са по-ниски спестявания в икономиката, по-ниски инвестиции, по-малко от възможното предприемачи, които започват бизнес и т.н.
  4. Намалението на високите осигуровки ще има ефект върху всички в България. Положителният ефект няма да се ограничи до определена група производители или потребители, а ще се усети от всички работещи.
  5. Осигуровките са в компетенциите на всяко правителство на страна – членка на ЕС. Докато за акцизите и ДДС има ограничения за минималните ставки, то при осигуровките българското правителство може да направи каквото реши без това да трябва да се съгласува или одобрява от ЕК.
  6. Намалението на осигуровките е най-ефективният начин за правителството да „компенсира" неизбежното нарастване на нивата на акцизите и да не допусне увеличаване на общата данъчна тежест върху гражданите.
  7. Намалението на осигуровките и ефектът от повече разполагаем доход за работещите ще има силно положителни ефекти за пазара на труда. Най-важният е увеличаване на стимулите на хората в пред-пенсионна възраст да продължат да работят и избягване на ранното пенсиониране, което е проблем за България. На следващо място, по-ниските осигуровки ще стимулират някои от хората, които са дълготрайни безработни или не участват на пазара на труда да започнат работа или да стартират бизнес. Това не е маловажно, тъй като в момента у нас 1.7 млн. човека, които са „икономически неактивни"(не желаят да работят, не търсят работа, учат, посещават курсове за преквалификация или поради лични причини не работят). Според изследване на Световната банка намалението с 6% на облагането на труда води до нарастване на заетостта с 3% до 4.8%, което е добра причина за намаление на осигуровките за правителството, което декларира, че иска да увеличи участието на хората на пазара на труда.
  8. Намаляването на осигуровките e по-здравословният начин за повишаване на доходите в икономиката. Ако бъде намалена ставката по ДДС това води до голям инфлационен натиск. Намалението на осигуровките ще остави повече пари в хората без да увеличава разходите за труд, т.е. ще бъде анти-инфлационно.
  9. Ниските осигуровки ще дадат реална възможност на хората с по-ниски заплати и по-ниска квалификация да имат по-високи доходи. Това ще бъде доход, изработен от тях, а не резултат от активните мерки на правителството. Това е много важно, защото от една страна ще намали необходимостта от повече приходи в бюджета за да се финансират тези програми, ще намали дискреционната роля на администрацията и не на последно място ще стимулира тези групи да се усъвършенстват, виждайки веднага ефекта от повечето знания и повишена производителност под формата на висока заплата.

Изводите са ясни – единствено намаление на осигуровките ще има благоприятен ефект върху всички и трябва да се случи още тази година.

 

 


Свързани публикации.