Законопроекти, внесени в Народното събрание (28 февруари – 2 март 2011)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Внесен за разглеждане на 2 март от Министерски съвет

Целта на предлагания законопроект е необходимостта от по-добро регулиране с цел облекчаване на административната и регулаторната тежест за бизнеса.

Основните промени в законопроекта:

  • въвежда се принципът на равнопоставеност на всички лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност;
  • допълват се изискванията към административните органи за предоставяне на услуги по електронен път;
  • въвежда се методика, основана на ясни принципи за определяне на разходо-ориентиран размер на събираните по този закон такси, както и за разходване на средствата от събраните такси. Освен това предвижда 6-месечен срок за приемане от Министерския съвет на Методика за определяне на този размер;
  • въвежда се задължение за всички административни органи, издаващи лицензи и извършващи регистрация, да създадат и поддържат обособени раздели към публичните регистри, в които се вписват лицата, подали заявление за издаване на лиценз и заявления за регистрация;
  • въвежда се мълчаливото съгласие при регистрационния режим;
  • предвижда се за органите, администриращи регистрационни режими, 3-месечен срок за внасяне в Министерския съвет на проект на закон, регламентиращ режима за въвеждане на мълчаливото съгласие при регистрация.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията

Внесен за разглеждане на 2 март от Лъчезар Тошев

Законопроектът предвижда да се създаде публичен регистър на актовете, издадени от съответния областен управител, който регистър да се обявява на интернет-страницата на областта. Цели се да се повиши информираността на обществото за работата на областните управители и да се осъществява ефективен граждански контрол за техните действия.

Допълнителни финансови средства не са необходими, защото според вносителя предвидената дейност може да се извършва от персонала на съответната областна администрация.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Внесен за разглеждане на 9 март от Ваньо Шарков, Иван Иванов, Михаил Михайлов, Цветан Костов (ПГ на Синята Коалиция)

Законопроектът предвижда да се определят с наредба на Министерски съвет максималните допустими нива на облъчване на населението с нейонизиращи лъчения в съответствие с практиките на страните от Европейския съюз. Според вносителите настоящата нормативна база, отнасяща се до защита на населението от вредно въздействие на нейонизиращи лъчения не отговаря на нуждите на гражданите. Затова се предлага  изискване в закона, всеки гражданин на страната да има право на непосредствен достъп до техническите показатели на излъчвател на нейонизиращи лъчения. Предлага се още контролът върху този вид лъчения да се осъществява с периодичен мониторинг, като се правят и безплатни измервания по искане на граждани в едномесечен срок. Предвижда се забрана за монтирането на излъчватели на нейонизиращи лъчения на разстояние по-малко от 500 метра до детски градини, училища, лечебни заведения, домове за възрастни хора и хосписи.


Свързани публикации.