Законопроекти, внесени в Народното събрание (24 януари – 28 януари)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

Внесен обсъждане на 25 януари 2011 от Николай Янков Пехливанов

Предложения за изменения и допълнения

·         Дава се право на инвеститорите в комплекс от затворен тип да възлагат чрез писмен договор управлението на общите площи на физически или юридически лица, които не са собственици.

·         В писмените договори за управление на общите части в комплексите от затворен тип се регламентират правата и задълженяита на ивеститорите и собствениците, създаването и поддържането на Фонд „Ремонт и обновяване”, размерът на депозитите и начините на плащане на вноските.

·         Участието на всеки собственик на самостоятелен обект в поддържането на прилежащата площ от поземления имот, върху който е построен комплексът, се определя в зависимост от притежаваните идеални части от общите части на сградата.

·         Преди въвеждане в експлоатация на новопостроена сграда, собствениците избират временен управител, като решението се взима с кворум.  Ако инвеститорът е единствен собственик, то управителят се назначава от него. В шестмесечен срок от въвеждане в експлоатация на сградата временният управител е длъжен да свика Общо събрание на собствениците.

·         Сдруженията на собствениците, регистрирани по реда на този закон, могат да кандидатстват с проекти по оперативни програма за усвояване на средства от Европейския съюз или на средства от държавния бюджет за ремонт, обновяване и саниране на сгради в  режим на етажна собственост.

·         Създава се регистър към МРРБ на лицата, с предмет на дейност управление на недвижими имоти,  на които могат да извършват дейност по управление и поддържане.

·         Физическо или юридическо лице, на което е възложено управлението, но не спазва задълженията си, подлежи на глоба или имуществена санкция в размер от 300 до 1000 лева.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Внесен обсъждане на 26 януари 2011 от Корнелия Петрова Нинова, Пенко Атанасов Атанасов, Петър Василев Мутафчиев и Димитър Стоянов Дъбов

Предложения за изменения и допълнения

·         Намаляване на данъчната основа върху  оборота на земеделските производители от 40% на 10%.

·         Законът влиза в сила от 01.01.2011.

В досегашните разпоредби на чл. 29 от ЗДДФЛ се преотстъпваше 60 на сто от оборота като разход и за данъчна основа за печалба по този закон се приемаха 40% от оборота на земеделските производители, които не са регистрирани като търговски дружества. С проектозакона се предлага за 2011 г. данъчната основа да бъде 10% от оборота на земеделските производители – физически лица,  което според вносителите може да се счита за реален размер на печалбата в земеделското производство.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съхранение и търговия със зърнo

Внесен обсъждане на 27 януари 2011 от Иван Йорданов Костов и Михаил Рашков Михайлов

Предложения за изменения и допълнения

Създава се стратегически резерв от зърно в размери 300 хиляди тона хлебна пшеница и 250 хиляди тона фуражна пшеница, който се съхранява и управлява от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Стратегическият резерв от зърно е предназначен за осигуряване потребностите на страната при настъпването на събития с непреодолима сила.”

Министерският съвет осигурява бюджетни средства, необходими за попълване на стратегическия резерв от зърно.


Свързани публикации.