Законопроекти, внесени в Народното събрание (15 – 21 октомври 2010)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Внесен за обсъждане на 12 октомври 2010 г. от г-н Ивайло Тошев, г-жа Даниела Миткова и г-жа Юлиана Колева (ПГ на ПП ГЕРБ )

Информация относно Законопроекта беше качена по-късно.

В Законопроектa се предлага да се облекчи процедурата за ново вписване за заместване от страна на помощник нотариусите с прилагане единствено на доказателства за наличието на изисквания за заместване, включително, че вече е успешенo положен изпит.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите

Внесен за обсъждане на 14 октомври 2010 г. от г-н Волен Сидеров /ПГ на АТАКА/ и група н.п.

С промените се предлага договорите, които имат за предмет замяна на земи от държавния поземлен и държавния горски фонд, сключени след 10 ноември 1989 г. да се обявят за нищожни. Според вносителите на Законопроекта с допълнението на чл. 26 от Закона за задълженията и договорите се намира генерално и радикално решение на проблема със замяната на земи от държавния поземлен и държавния горски фонд и ще се спомогне за възстановяване на държавната собственост.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Внесен за обсъждане на 15 октомври 2010 г. от г-н Красимир Ципов, г-н Николай Петков, г-н Цветан Сичанов /ПГ на ПП ГЕРБ/

Със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни се цели прецизиране правомощията на Комисията за защита на личните данни, като се предвижда възможността тя да участва в преговорите и сключването на двустранни и многостранни споразумения по въпроси от своята компетентност. Предложението ще допринесе за създаването на гъвкавост при осъществяване дейността по защита на личните данни с оглед гарантиране правата на физическите лица в тази област.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон

Внесен за обсъждане на 18 октомври 2010 г. от г-н Министерски съвет.

Законопроектът има за цел да осигури прозрачност на информацията при установяване собствеността на акциите в търговските дружества. С предлаганите изменения и допълнения се регламентират изискванията относно индивидуализацията на всички акционери на дружество, издало поименни акции.

Особено внимание е отредено на книгата за акционерите, която се предвижда да съдържа пълна и актуална информация за притежателите на поименните акции във всеки момент. Предвижда се и контрол от страна на лицето или лицата, представляващи дружеството, по отношение на всяко вписване, което се извършва в книгата за акционерите, както и по отношение на изготвянето на актуален списък на поименните акционери и на обявяването му.

Предвижда се акционерните дружества да представят за обявяване в търговския регистър актуален списък с имената на всички акционери, които са притежатели на поименни акции към датата на провеждане на общото събрание за приемане на годишния финансов отчет. С тази промяна се осигурява ежегодно оповестяване на всички промени, отразени в книгата за акционерите.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

Внесен за обсъждане на 18 октомври 2010 г. от г-н Министерски съвет.

В Законопроекта е предвидена защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, като обстоятелствата и актовете, вписвани и обявявани в търговския регистър, се оповестяват без тази информация. Изключение прави информацията, за която със закон се изисква да бъде оповестена.

Агенцията по вписванията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца. Достъпът може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията. По този начин се осигурява възможност за техническа защита на оповестените в регистъра лични данни.

Предвижда се акционерните дружества и командитните дружества с акции да подават само по електронен път всички заявления за вписване, за заличаване на обстоятелства и за обявяване на актове в търговския регистър.

Промените в законопроекта целят удължаване на сроковете за произнасяне на длъжностните лица по регистрацията по заявленията за вписване и за заличаване, по заявленията за обявяване на актове и на годишните финансови отчети.

С предложените изменения се цели преуреждане на обществените отношения, свързани с пререгистрацията, прекратяването и заличаването на едноличните търговци, на клоновете на чуждестранните търговци, на капиталовите търговски дружества и на кооперациите, които не са поискали пререгистрация и вписване до 30 юни 2011 г. в търговския регистър. Предвиденият до момента в ЗТР срок за пререгистрация се удължава с шест месеца.

С предвидения в Законопроекта механизъм за прекратяване и заличаване на едноличните търговци и закриване на клоновете на чуждестранните търговци, както и с прекратяването на дейността на капиталовите дружества и кооперации по силата на закона се цели да се защитят в максимална степен интересите на техните кредитори, в т. ч. на държавата, при минимален разход на средства и административен ресурс. Всички еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговски дружества, които до 30 юни 2011 г. не са поискали пререгистрация, няма да бъдат пререгистрирани служебно, както предвиждаше уредбата досега Считано от 1 юли 2011 г. по силата на закона се счита за прекратена и дейността на търговските дружества и кооперациите, които не са пререгистрирани.

Предвижда се разноските за производството по ликвидация да са за сметка на търговеца. Когато разходите за откриване на производството по ликвидация и за извършването й са осигурени от заинтересуваното лице, поискало пререгистрацията и ликвидацията на търговеца, или от неговите кредитори, тези разходи се възстановяват изцяло на лицето, което ги е извършило, незабавно след осребряване на имуществото, след което се пристъпва към удовлетворяване на останалите кредитори.

Когато ликвидаторът констатира неплатежоспособност, той е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.

 

Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения

Внесен за обсъждане на 15 октомври 2010 г. от г-н Янаки Стоилов, г-жа Корнелия Нинова, г-ца Валентина Богданова /ПГ на КБ/

Няма качена информация.

 

*Стажант в ИПИ.

 


Свързани публикации.