В икономическа комисия за регулирането на стопанската дейност

През тази седмица в икономическа комисия мина на първо четене законопроект за изменение и допълнение на т. нар. Закон за режимите (виж тук). Законопроектът се подготвя поне от няколко месеца и е реална крачка към по-добрата бизнес среда в България.

Законопроектът има няколко ключови момента:

·         въвежда се изрично принципът на равнопоставеност на всички лица, които извършват или възнамеряват да извършват стопанска дейност, независимо от формата на собственост, правно-организационната форма или националността.

·         допълват се изискванията към административните органи за предоставяне на услуги по електронен път и се облекчават условията за деклариране на някои обстоятелства при кандидатстване за лиценз, както и за разрешително за извършване на определени стопански дейности или еднократни сделки.

·         регламентират се минималният и максималният срок за отстраняване на нередовности или за предоставяне на допълнителна информация, който не може да бъде по-дълъг от установения за произнасяне срок.

·         въвежда се методика, основана на ясни принципи за определяне на разходоориентиран размер на събираните по този закон такси, както и за разходване на средствата от събраните такси, независимо от органа, който е оправомощен да ги събира.

·         за всички административни органи, издаващи лицензи и извършващи регистрация се въвежда задължение да създадат и поддържат обособени раздели към публичните регистри, в които се вписват лицата, подали заявление за издаване на лиценз и заявления за регистрация, по реда на тяхното подаване, броя и вида на приложените документи, което осигурява публичност и прозрачност на придвижването на постъпилите преписки.

·         въвежда се административно наказателна отговорност за длъжностните лица, които не водят регистрите в съответствие с измененията на закона.

·         предвижда се 6-месечен срок за приемане от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите

·         предвижда се 12-месечен срок за привеждане в съответствие с изискванията на закона на информационните системи на органите, администриращи режимите, определени в този закон, и структурите им.

·         за органите, администриращи регистрационни режими, се предвижда 3-месечен срок за внасяне в Министерския съвет на проект на закон, регламентиращ режима за въвеждане на мълчаливото съгласие при регистрация.

Общо взето, тези текстове доразвиват закона и са насочени към по-доброто му прилагане – методиката за таксите, сроковете и правилата за работа на администрацията са все неща, които се дискутират отдавна, а сега остава да заработят на практика. Промените можеше да бъдат и много по-смели, особено по отношение на мълчаливото съгласие. Идеята явно е да се разширява обхвата на този принцип постепенно – това беше изтъкнато и от вносителите. Повече за мълчаливото съгласие от ИПИ – виж тук.

Бе засегната и темата за използването на ПОС терминали от администрацията – обещанието бе, че това ще се случи, като подобни текстове ще залегнат в Закона за електронното управление.

 

На заседанието най-накрая се гласува и параграфът от Закона за занаятите, касаещ данъчното облекчение (виж тук) – в крайна сметка облекчението за фризьорите се запазва през тази година. Надделя тезата, че не бива да се променят данъчни задължения и права през годината. Депутати поеха ангажимента в края на годината облекчението да отпадне с новите данъчни закони. 


Свързани публикации.