Участие на България във веригите на предлагане и какъв ще е ефектът от ТПТИ

С глобализацията на икономиката, голяма част от стоките не се произвеждат в една държава. Компонентите им идват от различни краища на света и за тяхната направа участват ресурсите на редица държави. България също участва в т. нар. вериги на предлагането, изнасяйки стоки (обикновено компоненти) за една държава, която пък ги включва в производството си на крайни продукти, които се изнасят за трети страни. Във външнотърговските отношения на България, страните от Европейския съюз и САЩ могат да се намерят множество примери за вериги на предлагането. Европейската комисия[1] отчита, че през последните години две трети от вноса в ЕС са суровини, междинни стоки и компоненти, които се използват за направата на продукти за крайно потребление от европейските потребители. Продуктите с произход България носят ползи както за страната, така и за внасящата ги и от своя страна изнасяща крайни продукти държава.

В тази връзка, готвеното споразумение за свободна търговия и инвестиции между ЕС и САЩ би се отразило на икономиката на България освен чрез директния износ на България за САЩ, за който вече писахме, така и чрез веригите на предлагането (известни в литературата и като вериги на добавената стойност) и участието на България в тях.

Влиянието на този вид международна търговия може да се изследва чрез използването на данни за производството на стоки в ЕС и страната на произход на суровините и материалите, от една страна, и износа на ЕС за САЩ, от друга.

По последни данни на WIOD[2] през 2011 г. България изнася за ЕС-28 суровини и материали на стойност 8,321 млн. щ. долара. Най-висока е стойността на българските материали, използвани в:

  • Производството на преработени метали – 1 460 млн. щ.д. (основно вносът е на метали и по-специално  – мед),
  • Производството на хранителни продукти, напитките и тютюневите изделия – 918 млн. щ.д. (основно се внасят суровини за храни, напитки и тютюневи изделия),
  • Строителството – 574 млн. щ. долара (основно внос на метали и неметални минерални суровини).

Общо внесените суровини и материали в ЕС-28 през 2011 г. са на стойност 16 658 158 млн. щ. д., а произведените продукти за крайно потребление достигат 33 521 044 млн. щ. долара. От тях ЕС-28 изнася към трети страни стоки на стойност близо 6 000 000 млн. долара, като основният партньор извън страните в самия съюз е САЩ. През 2014 г. изнесените стоки за САЩ са на стойност 409 636 млн. долара, което е около 7% от общия износ на ЕС и около 1,2% от всичко, произведено в страните членки.

Като се има предвид размерът на изнасяните от България суровини и материали и използването им в производството на готови продукти в ЕС-28, приносът на страната в общата продукция е на стойност близо 17 000 млн. долара или 0,05% от произведеното в ЕС.

Това означава, че българските продукти (суровини и материали), които участват във веригата на предлагане България-ЕС28-САЩ, са на стойност над 200 млн. щ. долара. Това е повече от половината от директния износ на български стоки за САЩ, който достига 366 млн. щ.д за същата година. Общата картина показва, че около 2/3 от износа на България за САЩ е директен, а останалата 1/3 е чрез веригата на предлагане през ЕС-28.

Всичко това показва значимостта на свободната търговия и облекчаването на тарифните и нетарифните ограничения на търговията между ЕС и САЩ. България може да спечели както от това, че е директен износител за САЩ, така и от това, че участва в производството на редица стоки в ЕС, които впоследствие се изнасят за САЩ.

 

Суровини и материали от България, които се използват в производството на продукти в страните от ЕС28 и износ на стоки от ЕС28 за САЩ, 2011 г., млн. щ. д. 

Износ на български суровини и материали в ЕС28 (input)

Крайни продукти, произведени в ЕС28 (output)

Износ на стоки от ЕС28 за САЩ

ОБЩО

8 321

33 450 329

330 108

Селско, ловно, горско и рибно стопанство

410

652 085

1 685

Добивна промишленост

41

217 757

3 718

Хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

918

1 263 114

16 952

Текстил и продукти от текстил

133

240 795

4 942

Кожи и продукти от тях; обувки

18

64 417

93

Дървен материал и изделия от дървен материал и корк

45

169 010

899

Целулоза, хартия, печатане и възпроизвеждане на записани носители

85

558 739

2 792

Кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво

130

710 047

22 207

Химикали и химически продукти

323

957 752

83 323

Каучук и пластмаси

132

353 456

6 321

Продукти от други неметални минерални суровини

136

291 472

3 947

Основни и преработени метали

1 460

1 342 204

24 205

Машини, невключени другаде

455

953 680

48 208

Електрическо и оптично оборудване

352

915 255

43 382

Транспортна техника

447

1 293 779

66 485

Производства, некласифицирани другаде; рециклиране

158

298 929

948

Производство и разпределение на електричество, газ и вода

329

1 021 797

Строителство

574

2 333 985

Продажба, поддръжка и ремонт на автомобили и мотоциклети; търговия на дребно с горива

61

548 599

Търговия на едро и търговско посредничество, без търговията с автомобили и мотоциклети

244

1 605 060

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети; ремонт на битови стоки

141

1 233 987

Хотели и ресторанти

177

917 114

Вътрешен транспорт

177

797 369

Воден транспорт

135

176 043

Въздушен транспорт

77

170 803

Други поддържащи и спомагателни транспортни дейности; дейности на туристически агенции

162

680 638

Пощи и далекосъобщенията

104

664 048

Финансово посредничество

71

1 759 845

Недвижими имоти

83

2 303 960

Наем на машини и оборудване; други бизнес дейности

203

3 394 493

Държавна администрация и отбрана; обществено осигуряване

156

1 526 260

Образование

53

1 012 732

Здравеопазване и социални дейности

203

1 844 487

Други обществени, социални и индивидуални услуги

127

1 176 619

Източник: The World Input-Output Database (WIOD), Евростат, изчисления на ИПИ

 

 

 


[1] ЕК, „Политиките на Европейския съюз: Търговия”, 2014

[2] World Input-Output Database


Свързани публикации.