Трънливият път на унгарския план за възстановяване

На 30-ти ноември Европейската комисия излиза със становище, че одобрява националния план за възстановяване и устойчивост на Унгария. Това е последният одобрен план от тези на всички 27 държави членки на ЕС. Повече от година отнема на Комисията да вземе решение как да действа спрямо страната с най-много забележки за нередности при управление на европейските фондове и неизпълнение на изискванията на ЕС за върховенство на закона.

Планът е одобрен формално, но Унгария не може да очаква да получи плащания по него скоро. Защо?

В плана за възстановяване и устойчивост и с цел отстраняването на нарушенията, които излагат на риск бюджета на ЕС, Унгария се е ангажирала да предприеме 17 коригиращи мерки (remedial measures), заедно с други реформи в областта на утвърждаване на върховенство на правото, свързани с независимостта на съдебната власт, в рамките на ясно определен набор от 27 „важни етапни цели“ (super milestones). Това означава, че по Механизма за възстановяване и устойчивост няма да се извършват плащания, докато Унгария не изпълни изцяло и правилно тези 27 „важни етапни цели“.

По оценка на Комисията обаче Унгария все още не е изпълнила 17-те ключови коригиращи мерки съгласно условната процедура[1], които да позволят стартиране на плащанията по европейските фондове на страната. Според Комисията все още е налице риск за бюджета на ЕС. Неизпълнените мерки се отнасят най-вече до ефективността на новосъздадения орган по интегритет и процедурата за съдебен контрол на прокурорските решения. В резултат на това Комисията ще запази първоначалното си предложение от 18-ти септември за спиране на 65% от средствата по три оперативни програми по линия на политиката на сближаване на стойност 7,5 милиарда евро.

Най-важните реформи, които Унгария трябва задължително да извърши, преди да може да бъде направено каквото и да било плащане по МВУ, са:

  • Мерки за борба с корупцията: те включват създаването на нови, независими структури и органи — орган по интегритет и работна група за борба с корупцията — разполагащи с инструменти и капацитет за действие; въвеждане на възможността всеки да оспорва в съда решенията на следователите или на прокурорите да не разследват; значително увеличаване на количеството информация, която се изисква от длъжностните лица при изготвянето на декларациите за имущественото състояние; мерки за подобряване на конкуренцията и прозрачността при обществените поръчки; по-строги правила относно конфликтите на интереси; повишени изисквания за одит и контрол; гарантиране, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ще може ефективно да провежда разследвания в Унгария.
  • Мерки за укрепване на независимостта на съдебната власт чрез увеличаване на правомощията на независимия Национален съдебен съвет с цел ограничаване на неправомерното влияние и дискреционните решения и гарантиране на по-обективна и прозрачна администрация в съдилищата; реформиране на функционирането на Върховния съд с цел ограничаване на рисковете от политическо влияние; премахване на ролята на Конституционния съд при преразглеждането на окончателни решения на съдии по искане на публични органи; както и премахване на възможността Върховният съд да преразглежда въпроси, които съдиите възнамеряват да отнесат до Съда на Европейския съюз.  
  • Стандартни мерки за одит и контрол, сходни с тези, които се изискват за ПВУ на някои други държави членки: напълно функционираща национална система за мониторинг на изпълнението на плана; стратегия, в която се определя как унгарският одитен орган ще одитира средствата по МВУ в съответствие с международните одитни стандарти.
  • И докато Унгария все още изпитва сериозни затруднения с изпълнение на изискванията на Комисията, изплащането на средствата по механизма за повечето от останалите страни върви напред. Към момента над 27% от предвидените средства за грантове и над 11% от заемите вече са изплатени на страните с изпълнени етапи, като някои страни (Испания, Италия) скоро ще представят искане за трето редовно плащане по МВУ пред Комисията.

Къде е България по отношение на изпълнението на плана, плащанията по механизма и какви са рисковете може да научите на представянето на анализа на ИПИ „Национален план за възстановяване и устойчивост: Изпълнението напредва, рисковете нарастват“ на 19-ти декември 2022 г. от 11 ч. на живо на фейсбук страницата на Института.

 


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A433I%3ATOC


Свързани публикации.