Тест: кой ще печели обществени поръчки

Прогнозният модел за това кой би печелил бъдещи обществени поръчки, който ИПИ разработи и представи наскоро, показва добра успеваемост и точност, когато неговите прогнози се съпоставят със спечелилите обществени поръчки през 2016 и 2017 г. (до момента). Без да влизаме в детайли, тук само ще припомним, че моделът използва пълната база данни за обществените поръчки в периода 2008-2015 година. На тяхна база той прогнозира, със съответния процент вероятност, кои фирми имат най-голям шанс да спечелят поръчки за определени стоки и услуги.

Сега е време да направим още една проверка – този път за бъдещите резултати. Всъщност всеки може да провери и разгледа модела, като зададе ключова дума от предмета на поръчката в специално създадената за това търсачка на интернет страницата на проекта „Отворени обществени поръчки”[1]www.oop.ime.bg.  

Тук ще представим някои обявени към момента обществени поръчки (от Регистъра на обществените поръчки), за които предстои обявяването на изпълнител. Ще покажем какви са резултатите от нашия прогнозен модел за конкретния предмет на обществените поръчки и след месец ще проверим дали действително прогнозираните от модела фирми са спечелили.

Избрали сме за тест такива стоки и услуги, чийто пазар в България се характеризира с висока степен на конкуренция, т.е. висок брой фирми, които ги предлагат. В някои случаи, ако пазарът на определената стока не е монополен или олигополен, повторяемостта на едни и същи имена сред спечелилите би следвало да сигнализира за потенциални злоупотреби и нагласени търгове за обществени поръчки.

Въпреки това, отново трябва да направим уговорката, че концентрацията на поръчки в даден сектор в ограничен на брой фирми може да се дължи на това, че те разполагат със специфични умения и оборудване и/или могат да предложат най-добро изпълнение на поръчките. Т.е. повторяемостта на ограничен брой фирми като изпълнители не е задължително да показва злоупотреби или порочни връзки между администрация и определени фирми. 

 

Ключова дума

ЗАСТРАХОВКА

Прогнозен модел на ИПИ

42% – ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”

31% – ДЗИ – Общо застраховане ЕАД – София

26% – ЗК Лев Инс АД – София 

Обявени обществени поръчки

1) На 15 март 2017 г. „Метрополитен“ ЕАД – София обявява поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователна закрила на интересите на Възложителя, чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития. Обектът на настоящата обществена поръчка е разделен на две самостоятелни обособени позиции, включващи следните застраховки, както следва: 1. Застраховка „Злополука на пътниците в метрото”;. 2. Застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „КАСКО“ на моторни превозни средства, собственост на „Метрополитен“ ЕАД, по приложени списъци”.

Крайният срок за получаване на офертите е 5 април 2017 г.

2) На 15 март 2017 г. Министерство на здравеопазването обявява поръчка с предмет: „предоставяне на застрахователна закрила на имуществени и неимуществени интереси на Възложителя, чрез поемане на риск от настъпване на застрахователни събития, съгласно условията на настоящата документация. Обособена позиция №1: Сключване на застраховка „Пожар и природни бедствия“; Обособена позиция №2: Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“; Обособена позиция №3: Сключване на застраховка „Автокаско“; Обособена позиция №4: Сключване на застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС“ и „Злополука на екипите на ЦСМП“.

Крайният срок за получаване на офертите е 20 април 2017 г.

3) На 25 април 2017 г. Агенция по заетостта обявява поръчка с предмет „Рискова застраховка на 11 062 (единадесет хиляди и шестдесет и две) безработни лица, включени в курсове за обучение”.

Крайният срок за получаване на офертите е 13 юни 2017 г.

 

Ключова дума

САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ

Прогнозен модел на ИПИ

39% – Елит Травел Интернешънъл ООД – София

36% – Атлас Травелс ЕООД

23% – България ЕР АД – София 

Обявени обществени поръчки

1) На 23 март 2017 г. Министерство на външните работи обявява поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерство на външните работи”.

Крайният срок за получаване на офертите е 2 май 2017 г.

2) На 14 март 2017 г. Министерство на земеделието и храните обявява поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Министерство на земеделието и храните”.

Крайният срок за получаване на офертите е 18 април 2017 г.

3) На 10 март 2017 г. Националният център по обществено здраве и анализи обявява поръчка с предмет „Туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина”.

Крайният срок за получаване на офертите е 3 април 2017 г.

 

Ключова дума

КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ 

Прогнозен модел на ИПИ

49% – Роел – 98 ООД – София

29% – Кооперация Панда – София

20% – Ронос ООД – София 

Обявени обществени поръчки

1) На 31 март 2017 г. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ обявява поръчка с предмет: „Периодични доставки на хартия – не рециклирана, подходяща за двустранно и цветно копиране при работа с високоскоростни копирни машини и лазерни принтери, както и доставка на нови канцеларски материали и нови оригинални и неупотребявани консумативи за разпечатваща техника (тонер касети)”.

Крайният срок за получаване на офертите е 3 май 2017 г.

2) На 31 март 2017 г. община Козлодуй обявява поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи – 70бр. различни видове артикули, от които: копирна хартия, бои за рисуване, коркови табла, лепила, маркери, химикали, моделин, моливи, флумастери, тонер касети и др. Доставка на канцеларски материали – 10бр. различни видове артикули, от които: папки, тефтери и др. Доставка на образователни игри и учебни пособия – 169 бр. различни видове артикули, от които: образователни игри, играчки и др.”. Материалите са необходими за изпълнението на проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от Община Козлодуй”.

Крайният срок за получаване на офертите е 21 април 2017 г.

3) На 4 май 2017 г. Югозападен Университет „Неофит Рилски“ – Благоевград обявява поръчка с предмет „Доставка на: 1. Канцеларски материали и принадлежности; 2. Тетрадки, формуляри, спирали; 3. Други канцеларски материали; 4. Фотокопирна и ксерографска хартия; 5. Печатарски материали и консумативи; 6. Консумативи за офис техника – принтери/мултифункционални устройства; 7. Консумативи за офис техника – копирни устройства.”

Крайният срок за получаване на офертите е 25 май 2017.

 

 


[1] Проектът „Отворени обществени поръчки” се осъществява от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София.


Свързани публикации.