Старото ново начало на пощенски услуги, следва продължение

През изминалите няколко години станахме свидетели на безсмислено отлагане от страна на управляващите на процеса на пълна либерализация на пощенските услуги в страната.

През 2002 година правителството взе решение за продължение на монопола на Български пощи ЕАД върху т.н резервиран сектор (пратки до 150 г) от универсалната пощенска услуга с цел, от една страна по-плавното преминаване към пълна либерализация на пазара, а от друга отново на преден план излязоха изискванията на ЕС по спазване на редица директиви в областта на пощенските услуги. Предвиждаше се удължаването на държавния монопол да се осъществява при поетапно (съответно от 1 януари 2006 г. и от 1 януари 2007 г.) намаляване на границите за тегло и за цена на пощенските услуги, включени в резервирания сектор. Определената крайна дата за пълната либерализация на сектора по сигнали от ЕС трябва да бъде 2009 г.

Основните белези на монополния сектор на пощенски услуги по своята същност не се различават от всеки един доминиран от държавата сегмент на икономиката, а именно: практическата липса на конкуренция, особено в определени части на страната; липса на иновативност; ниското качество на услугите и като логичен резултат от всичко това неизмеримо ниска ефективност на работа.

Съществуват две основни задачи пред управляващите, а именно по-бързото преминаване през процесите на либерализация и приватизация.

1) Първата стъпка е либерализация – става дума за премахване монопола на държавния пощенски оператор чрез цялостното освобождаването на т. нар. резервирани услуги. По този начин, за предлагането на тези услуги могат да се конкурират различни фирми. Отстраняване се лицензионните такси, минималните грамажи на пратките, ценовите изисквания и т.н.

Е, либерализацията (въпреки, че е частична) вече е факт за радост на всички нас. Резултат от нея е издадения на 20.11.2006 г. лиценз на Тип Топ Куриер АД за срок от 20 години за предоставяне на универсална пощенска услуга. Издадения лиценз № 3 за пощенски оператор дава възможност на фирмата да осъществява пощенски услуги от началото на 2007 г. Ние всички очакваме положителните резултати от навлизането на нови компании в доскоро хегемонизирания сектор на пощенски услуги. Най-просто те могат да се сведат до дългоочакваното раждане на конкуренция на този пазар, което ще доведе до повишаване качеството на услугите, повишаване на иновативността, коригиране на цените спрямо пазарните детерминанти, цялостно оптимизиране на ресурсите с цел отговаряне на реалната икономическа действителност и не на последно място повишаване на ефективността на управление и реализация на услугата.

2) Очакваното продължение е приватизация на Български пощи ЕАД – приватизацията е процес, при който държавата ограничава своята намеса в икономиката, като прехвърля собствеността върху определени активи. Съществува един общо доказан принцип, които гласи: „свободата на стопанска дейност е основен принцип, а всяко държавно ограничение е изключение, което би следвало да бъде изрично аргументирано и легитимирано. Държавното притежание на активи е част от намесата и, като такова трябва да бъде аргументирано, при липса на релевантни аргументи държавното стопанисване на активи е нелегитимно”. Методите за приватизация са няколко, но най-добър и ефективен е приватизацията през фондовата борса. По този начин, от една страна ще се спазят принципите на пазарната икономика и ще се постигне максималната възможна цена (определена от свободните движещи сили на пазара), а от друга в най-голяма степен ще се изпълни изискването за прозрачност при приватизационните сделки.

Като допълнение може да се отбележи, че момента за приватизация на Български пощи ЕАД е назрял взимайки в предвид факта, че компанията отбелязва за 4-та поредна година положителен финансов резултат, което неминуемо ще доведе до по-голям инвеститорски интерес при евентуалната и приватизация.

Успешни примери за приватизация на пощенските услуги са много. Холандия, Белгия и Германия вече са приватизирали напълно или частично пощенските си услуги.

 


Свързани публикации.