Слаб напредък в усвояването по ОП „Околна среда”

На заседанието на 9 март Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) проведе изслушване на представители на МОСВ относно текущия статус и постигнатия напредък при реализацията на ОП „Околна среда” (ОПОС). Към момента тази оперативна програма и ОП „Транспорт” се сочат за най-изоставащи в усвояването и съответно с най-висок риск от загуба на средства.

Оперативна програма „Околна среда” е основният финансов инструмент за провеждане на политиките в секторите „Води” и „Отпадъци”. Изоставането в изпълнението на програмата се дължи на факта, че първите проекти по ОПОС са одобрени едва в началото на 2009 г., поясниха от МОСВ. През 2008 и 2009 г. липсват адекватни критерии за оценка на предложенията, както и ясни указания и помощ за общините при подготовката на проектите.

Общият бюджет на програмата е 1,8 млрд. евро, което според бившия министър на околната среда Джевдет Чакъров е само част от общите нужди на България в тази област. На страната са необходими не по-малко от 6-8 млрд. евро, заяви той. Излиза, че имаме големи нужди, но не знаем как да усвоим почти безплатните пари от ЕС. От МОСВ обаче уверяват, че изоставането ще бъде преодоляно и парите няма да бъдат изгубени.

По време на изслушването стана ясно следното:

– към 8 март 2011 г., по ОПОС са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 077 млн. лв. (30,6% от разполагаемия ресурс на програмата) и са разплатени близо 263 млн. лв. (7,5% от разполагаемия бюджет);

– от предходното изслушване по темата през октомври 2010 г. до момента са договорени нови 92 млн. лв., а са разплатени над 80 млн. лева по програмата;

– за последната година темповете на усвояване на средствата по програмата са се увеличили над 2,6 пъти.

От МОСВ планират до края на 2011 г. в сектор „Води” да се сключат договори на обща стойност поне 700 млн. лв., а в сектор „Отпадъци” стойността на сключените договори да е над 115 млн. лв. Това според тях е възможно само с активното участие на общините и подготвянето на качествени проекти. Засега много по-активни са малките и средни общини.

По време на заседанието бяха повдигнати множество въпроси за конкретните действия и планове на МОСВ за преодоляване на забавянето по програмата. Конкретно бяха споменати следните мерки, в т.ч. директно договаряне с бенефициентите, опростяване на процедурите при кандидатстване и управление на проектите, опростяване и ускоряване на процедурите за плащанията, предоставяне на актуална информация на интернет страницата на ОПОС. Министерството е разработило и детайлизирани указания за подготовка на проекти за общините и се осъществяват непрекъснати консултации и обучения за тях.

Очевидно трудно ще се навакса голямото изоставане, което се отчита по настоящата оперативна програма. Липсата на ясни правила от държавата и качествени проекти от общините са най-съществените причини за слабото изпълнение на програмата.

 

Този коментар е осъществен благодарение на щедрата подкрепа на Foundation Open Society Institute (OSI-ZUG). Съдържанието е отговорност на авторите и не ангажира позицията на OSI-ZUG.

Настоящият коментар е част от проект “Better Governance in Bulgaria”.


Свързани публикации.