Синдикатите пак срещу реформите

Наскоро от КНСБ алармираха българската общественост, че са „обезпокоени от постъпващите сигнали на синдикални организации в бюджетния сектор относно подготвяни 12% съкращения на работници и служители в държавната администрация".

Подобни притеснения не са нелогични за един синдикат- колкото по-малко са хората, които той представлява, толкова по-малка е неговата сила при преговори с правителството. Но нека все пак да видим за коя администрация в действителност говори КНСБ.

В Приложение 2 към постановление №15 на Министерство на финансите от 01 февруари 2008 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 година е записано, че общият брой на заетите във 16-те министерства, Министерския съвет, 6-те комисии, 4-те агенции, Омбудсмана, НСИ, Сметната палата, администрацията на Президента, Конституционният съд и СЕМ са общо 103 351 души.

Характерни за значителна част от административни структури са следните особености.

Голяма обща администрация – много хора, често значително над необходимото, са наети в дирекции за връзки с обществеността, канцелария, протокол, счетоводство, шофьори, охрана, поддържащ собствеността персонал и др. подобни. Много от дейностите могат да се извършват от частния сектор.

Териториални звена – някои от структурите създават териториални звена без каквато и да е логика за това. Разбира се, тези звена отново си наемат/купуват сграда, имат обща администрация и нерядко хората, които реално извършват дейност, са по-малко от управляващите ги. От друга страна, често няма никаква необходимост някои структури да имат представителност във всеки областен град.

Изпълнение на несвойствени функции – въпреки че в последните две-три години се наблюдава процес на прехвърляне на някои дейности към частния сектор (как става това е отделна тема), все още има цели отдели, които се занимават с отпечатване на брошури, организиране на събития и др. подобни дейности, които просто не трябва да се извършват от администрацията.

Отпаднали функции, но запазване на броя на заетите – в дадени области държавата вече няма активна функция по предоставянето на определени услуги, но хората си стоят в администрацията.

Дублиране на функции – ако си направите труда да прегледате какво трябва да правят отделните администрации ще откриете, че при някои има абсолютно припокриване на дейности между министерства и агенции, или се дублират функции на няколко дирекции вътре в една администрация.

Разширяване на правомощията – част от администрацията показва стремеж за увеличаване на правомощията си, особено по отношение на регулиращите си функции.

Незаети бройки – в повечето структури има незаети бройки. Ако прегледате Регистъра на административните структури ще видите, че има незаети бройки във всяко ведомство. Част от причините са ниските заплати и невъзможността да се привлекат квалифицирани хора, но за други просто няма необходимост от повече хора.

При подобно положение е напълно обяснима решителността на правителството да намали заетите в администрацията. Добрата и ефективна администрация означава и по-добре функционираща икономика, защото:

  • Е трудно да имаме ефективна икономика ако един от важните играчи е силно неефективен;
  • Разходите за поддържане на администрацията нарастват постоянно и товарят всички данъкоплатци;
  • Ако възвръщаемостта на всеки похарчен лев от администрацията не е поне толкова, колкото ако беше похарчен от частния сектор, то общите разходи за чиновниците влошават икономиката, вместо да улесняват живота ни;
  • Колкото по-голям е товарът от страна на администрацията, толкова по-неефективни и неконкурентни ще са българските фирми на международния пазар, което означава загуба на работни места и доход за всички.

Затова, реформата на администрацията под формата на съкращаване на хора и прехвърляне на функции и дейности на частния сектор, повишаване на заплатите на оставащите квалифицирани хора и въвеждане на по-ефективни начини на работа трябва да се подкрепя.

В тази връзка е добре, че с наближаване на срока за осъществяване на 12% съкращения, както е записано в Закона за държавния бюджет за 2008, вече се появи информация за намеренията на ведомствата:

  • Със 71 щатни бройки ще бъде намалена числеността на всички областни администрации и така оптимизацията в системата на Министерството на държавната администрация и административната реформа ще достигне общо 496 души. В тази връзка МДААР поетапно намали числения си състав с още 222 щатни бройки: месец декември 2007 г. – с 68 щатни бройки поради отдаване под наем на почивните бази в Боровец, Наречен и Банско; месец февруари 2008 г. – съкращение със 154 щатни бройки, в това число служители на болница "Лозенец", Специалната куриерска служба, Центъра за преводи и редакции, обекти с представителни и социални дейности. Предвижда се в краткосрочен план допълнително съкращаване на още 65 щатни бройки на МДААР, като по този начин общата оптимизация в системата на министерството ще надхвърли 16 на сто.
  • В Министерството на правосъдието ще бъдат съкратени 245 души.
  • 8 000 щатни бройки и 1 400 цивилни ще бъдат съкратени от Българската армия планират в Министерството на отбраната. Съкращенията засягат 60 гарнизона и поделения като в бройките се включват и незаетите места.
  • Намаляването на числеността в системата на Министерството на труда и социалната политика е с 1072 души. Измененията са със 679 щатни бройки намаление в Агенцията за социално подпомагане, с 272 щатни бройки в Агенцията по заетостта, със 67 в ИА „Главна инспекция по труда". Персоналът в Министерството на труда и социалната политика се съкращава с 15 щатни бройки, а на Държавната агенция за закрила на детето – с 14. С по 4 щатни бройки се намалява персоналът във фонда „Условия на труд", в Българо-германските центрове за професионално обучение – Пазарджик, Плевен, Стара Загора, а с 5 – БГЦПО в Смолян. Служителите в Националния център за професионално развитие, Социалноинвестиционния фонд, Агенцията за хора с увреждания и Националния институт за помирение и арбитраж се намаляват с по една щатна бройка.
  • С още 967 щатни бройки се намалява общата численост на системата на Министерството на здравеопазването. Така общият брой на съкратените в системата става 1 090, след като с предишно решение при преструктурирането на Националния център за хематология и трансфузиология бяха освободени 123 служители. Намаленията на щатовете обхващат регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и регионалните центрове по здравеопазване, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по здравна информация, Националния център по опазване на общественото здраве, Националния център по радиобиология и радиационна защита, Националния център по трансфузионна хематология.
  • Предложение за съкращение на 12 процента от общинската администрация ще внесе кметът на Сливен в Общинския съвет

Трябва да е ясно, че по-малката, но ефективна администрация, означава възможност за по-големи заплати и по-добри услуги към гражданите и бизнеса. Едва ли някой е против подобно положение. Освен синдикатите може би …

 


Свързани публикации.