Регулиране на архитектите в ЕС

Регулирането на архитектите в Европейския съюз, е биполярно, тоест има страни в които архитектите са слабо регулирани и страни където са силно регулирани. Австрия е една от страните в които професията на архитектите е силно регулирана, но не колкото други.

Членството в професионалната организация “Chamber of architects and chartered engineering consultants” е задължително. Висшето образование също е задължително, и няма други начини за достъп до професията на архитект. Задължителният минимум за образование е от четири години. Задължителния стаж след завършване на образованието е от минимум три години, от които минимум една година от стажа трябва да е на строеж. След това кандидат – архитектите трябва да преминат професионален изпит за навлизане в професията.Изпитът е на немски и може да бъде държан максимум два пъти. След успешно преминаване на изпита се дава професионален лиценз за практикуване.

Съществуват и регулации за определяне на таксите на предлаганите услуги, които се определят чрез закон. Възможна е и конкуренция при определянето на цените на хонорарите, но те не трябва да бъдат по ниски от посочените в закона. Рекламата на архитектите в Австрия не е забранена, и архитектите имат право да се сдружават, но съществуват регулации относно статута на фирмата. Застраховка за архитектите не е задължителна, но Камарата на архитектите иска да направи реформи в тази сфера. Австрия е една от страните в ЕС, която има високо ниво на регулация за право на достъп до професията, най вече поради изискванията за образование и стаж.

Финландия е една от страните в които няма значителни регулации за архитектите и тяхната професия се практикува либерално, в буквалния смисъл на думата.

Достъпът до професията е относително свободен. Архитектите не са задължени да членуват в професионална организация за да могат да практикуват Съществува и професионална организация ,но членството в нея е свободно. Към момента 85% от дипломираните архитекти са членове. Образователната степен може да бъде получена в няколко финландски университета, но има определен брой места и достъпът е много конкурентен. Обучението продължава пет години и има изискване за минимален стаж след приключване, за да се практикува.

До този момент не съществуват специфични регулации за цените на услугите на архитектите във Финландия. Няма минимални или максимални цени, всички цени на услугите се договарят между архитекта и клиента. Няма регулации в сферата на рекламата за архитекти, както и за структурите на фирмите.

Финландия е добър пример за нулеви регулации на архитектите,за това че качеството на услугите може да бъде определяно от пазарните механизми и по този начин професията на архитектите може спокойно да бъде наричана свободна.

Във Франция има повече от 28 000 практикуващи архитекти, или 4.7 архитекта на 1 000 души. Професията архитект във Франция може да бъде упражнявана единствено и само от архитект които е записан в регистъра на френските архитекти, който се поддържа на регионално ниво. Архитектите във Франция са много регулирани, като законите са направени за да осигурят монопол на архитектите. Те са задължени да застраховат своята дейност. Условията да бъдеш архитект във Франция, са (1)задължително френско гражданство или европейско, (2) диплома за завършено висше образование по архитектура.

Титлата “ архитект” е защитена от закона и неправомерното й използване е подложено на съдебни санкции. Чуждестранен архитект може да практикува във Франция, но само със специално разрешително от съответното министерство. По принцип няма фиксирани цени на услугите на архитектите, но има принципи определени от професионалните организации, които могат да бъдат база за пресмятане на цените. Рекламата на архитектите също е строго регулирана, от закона. Архитектите в страната имат правото да се сдружават. Франция е страна в която професията на архитектите е строго регулирана за разлика от други европейски страни, но съществуват не-правителствени организации които се борят да променят това положение и изискват от правителството да предприеме реформи в сектора.

Положението в другите европейски страни е различно за всяка една от тях, но най общо казано съществуват два вида страни- едни в които професията на архитектите е строго регулирана -Франция, Испания, Австрия, Белгия, и страни в които професията е ниско регулирана или въобще не е регулирана като Финландия, Швеция, Великобритания и др.

Ситуацията в България е следната: (1) членството в Камарата на Архитектите е задължително (чл. 9 от Устава на Камарата на инженерите), (2) има задължителен минимален стаж(чл. 7), (3) проектантите нямат право да бъдат собственици на строителни фирми, (4) има фиксирани минимални цени (чл. 29) и (5) задължителна регистрация на договорите за проектиране(чл. 4.7).

Всичките тези ограничения нареждат България сред страните с високо ниво на регулация. През септември 2007 ще влезе в сила нова методика за определяне на цените на проектантските услуги, която ще замени досегашните минимални цени. Тази методика е абсурдна защото според нея цените на услугите ще се определят от себестойността на услугата плюс някаква печалба.Според същата методика себестойността на услугата включва всички възможни разходи които проектантите могат да направят и всеки проектант който предложи своите услуги на по-ниска цена ще бъде наказван. Изниква въпросът защо е нужна такава сложна методика за определяне на цените,при положение че те биха могли да се само определят свободно според пазара и на базата на свободното договаряне. Истината е че Камарата на инженерите и архитектите,иска строго да регулира дейността им, и по никакъв начин да не позволи свободните пазарни механизми да определят техните цените.

Въпреки излезлите доклади на Европейската комисия за конкуренцията при свободните професии, реформите които бяха предприети не са свързани с либерализация на сектора, а на против – просто една регулация беше заменена от друга. Това не може да се нарече положителна реформа, защото тя пак е направена с оглед да даде по големи права на професионалните организации, в случая Камарата на архитектите и инженерите, и не е в полза на обикновените потребители.

Страната ни трябва да се нареди сред страните които са с ниско или почти несъществуващо ниво на регулация за архитектите, като Финландия,Швеция, Великобритания, за да се превърне по-бързо в една развита държава.


Свързани публикации.