Размисли и идеи на тема инвестиции

В Министерството на икономиката започна активна работа за писане на програми, стратегии и нови закони. Значителна част от идеите са свързани с привличане на повече инвестиции, като за целта са предвидени промени и допълнения в Закона за чуждестранните инвестиции. Всички промени са обединени и описани в концепция за чуждите инвестиции.

Въпросната концепция започва с две изменения, които могат да бъдат определени като про-пазарни. Това са решението за еднакво третиране на чуждестранните и местните инвестиции (тоест в Закона ще бъдат записани просто "инвестиции") и премахване на изискването чуждестранните лица да имат разрешение за постоянно пребиваване в страната, за да звършват стопанска дейност.

Обединяващото за всички останали предложения е, че предполагат повече намеса и зависимост на бизнеса от администрацията, а не описват общи правила и процедури. Така например се оказва, че ще бъдат подпомагани фирми, които "произвеждат продукти за местния пазар, подложени на международна конкуренция". Самото определение е твърде неясно и предполага значителна дискреция, защото всяка стока, произвеждана в България е обект и на външна конкуренция.

Също така, в тази концепция има силно застъпени елементи на централно планиране като "…последната възможност цели да ограничи инвестициите в някои видове услуги, като търговия на едро и дребно, банкови услуги и др., но да запази възможността за насърчаване на туризма…". В случая целта е едновременното насърчаване на инвестициите в определени сектори и ограничаването им в други. Тоест, администрацията се опитва да моделира икономиката и да "изглади несъответствията".

Като цяло, инвестициите се разделят в три различни класа, като според инвеститорите в тях ще получават различно съдействие от администрацията. Това на практика означава, създаване на три различни процедури при възможност за лично усмотрение в действията на администрацията. Така например, "предвижда се по изключение инвестиционен проект, който не отговаря на някое от изискванията или е с по-малък от предвидения минимален размер на инвестицията също да може да получи услуги от Българска агенция за инвестиции, ако е от съществено значение за развитието на даден регион или по други основателни причини". Подобна формулировка означава, че винаги ще се намерят "основателни" причини когато трябва и за когото трябва.


Свързани публикации.