Разходите за здраве и намеренията на правителството

През тази седмица се проведе кръгла маса, организирана от “The EconomistConferences”, на която зам. министърът на здравеопазването д-р ПеткоСалчев изнесе презентация на тема “Новите предизвикателства пред реформатана здравеопазването в България” *.

Правят впечатление следните неща:

Разходите за здравеопазване за 2004 г. възлизат на 1.628 млрд. лв.,което представлява 15% увеличение спрямо предходната година. Въпрекитова (очакваната инфлация през 2004 г. е не повече от 4% средногодишно– т.е. реалното нарастване на разходите ще бъде с около 11%) още в началотона годината болниците започнаха да реализират дефицити.

Планираното увеличение на здравноосигурителните вноски през 2005 годинаот 6 на 8% е основание за Министерството на здравеопазването да заложинарастване на разходите с 27% като по този начин те достигат 5% от БВП.Това е в противоречие с обещанията на правителството за намаляване наданъчната тежест и естествено ще доведе до понижаване на реалните доходина хората.

За покриване на разходите се предвижда да се използват средства отрезерва на здравната каса – очевидно под резерв не се разбира фонд,до който се прибягва в извънредни случаи, а възможност за увеличаванена разходите преди изборите с цел привличане на повече гласове.

Увеличението на ставката от 6 на 8% обаче ще стимулира гражданите даплащат по-малко осигуровки – още повече че при съществуващото законодателствохората, които не са си платили осигуровките в миналото нямат право даползват услугите на здравната каса и следователно може изцяло да спратда плащат осигуровки.

Някои от тях няма изобщо да се осигуряват здравно, а други ще предпочетатчастните здравни фондове, които биха им предоставили същите услуги напо-ниска цена или по-високо качество на цената, която биха плащали надържавното осигуряване. Освен това частните здравноосигурителни фондовеупражняват контрол върху лекарите и изразходваните от тях средства,тъй като се стремят да реализират печалба.

Увеличените средства за болниците вследствие от нарасналите осигуровкище намалят стимулите им да оптимизират разходите си като съкратят брояна леглата и на персонала, тъй като те ще са гарантирани независимоот резултатите. Поради тази причина те вероятно отново ще генериратдефицити.

По отношение на лекарствата, които се заплащат от здравната каса можеда се посочи само един пример, който според мен е достатъчен. Наскоромой роднина си закупи необходимото лекарство “с намаление” от аптека,работеща със здравната каса, на цена по-висока отколкото го купувашепреди това “без намаление”.

Здравната каса предоставя някои видове лечение безплатно, което водидо много голямо потребление, и така за тези услуги се използва голямпроцент от разходите, докато за други не остава почти нищо и затоваболниците ги предоставят в по-малко количество от търсеното от пациентите.

Посочените проблеми не могат да бъдат решени чрез предприетите меркиот страна на здравното министерство. Това би могло са стане с либерализиранена пазара и преминаването към капиталово осигуряване – т.е. всеки внасяв лична сметка, в която се натрупват средства и в зависимост от тяхползва определен набор от услуги, които може да си позволи. Такива услугисе предлагат и в момента, но развитието на този пазар е забавено порадизадължителното осигуряване в държавната здравноосигурителна каса. Акосе даде възможност на хората да внасят средствата си в частни фондоветова ще засили конкуренцията между тях и естествено ще доведе до по-качественоздравеопазване при по-ниски разходи.

–––––––––––––––––––

* Слайдовете от тази презентация се намират на страницата на министерствотона адрес: http://www.mh.government.bg/stat.php?id=630.


Свързани публикации.