Промоция на телефонни обаждания или за ползата от ниските данъци

 

Наскоро две телекомуникационни компании ( МТел и БТК ) обявиха промоция, според която телефонните разговори в рамките на мрежите им са безплатни в определен ден. Резултатът, както може да се очаква, е огромно увеличение на броя и продължителността на проведените разговори. По мобилните телефони са изговорени 6 пъти повече минути ( около 14 милиона минути ) .

Логиката е проста. Телефонните разговори носят определена полезност на хората, които ги извършват. Колкото повече телефонни разговори извършва един човек, толкова по-ниска е неговата полезност от допълнителни разговори и толкова по-малко е склонен да плати този човек за това допълнително количество разговори.

На графика 1 това е илюстрирано от кривата А. Тя показва, че при по-висока цена P на телефонните разговори хората провеждат по-малко количество разговори Q . При намаление на цената на телефонните разговори до P 1 се увеличава количеството на проведени разговори и то достига точката Q 1 .

 

Графика 1: Влияние на заплащането върху количеството

 

Каква е релевантността на тази икономическа зависимост към данъците?

Логиката на разсъждение е подобна. Трудът носи полезност на хората, които работят. Колкото повече работи един човек, обаче, толкова по-ниска е неговата полезност от допълнителна работа и толкова по-малко е склонен е той да работи. Наличието на една висока данъчна ставка означава, че разполагаемият доход на работещите е по-нисък, т.е. тяхната пределна полезност от работата намалява. По тази причина те ще работят по-малко като брой часове, брой дни и брой заети. При намаление на данъка се увеличава разполагаемият доход и съответно полезността, която се извлича от единица допълнителна работа. По тази причина хората работят повече. Същите разсъждения се отнасят и за облагането на капитала и потреблението.

При телефонните разговори намалението на тарифата за провеждане на единица разговор води до увеличение на количеството проведени разговори. При данъчното облагане намалението на облагането на единица труд води до увеличение на извършената работа заради нарастване на разполагаемия доход. Намалението на данъка върху капитала води до увеличение на инвестирания капитал. Повече работа и повече инвестиран капитал води да повече производство. В резултат, при равни други условия, намалението на данъчното облагане на труда и/или капитала води до повишаване на количеството произведена продукция в една икономика, т.е. повишаване на благосъстоянието на гражданите на съответната страна.

Колкото по-ниска е цената на телефонните разговори, толкова по-голямо количество разговори се провежда. Колкото по-ниско е облагането на капитала и труда, толкова по-високо е благосъстоянието, което се произвежда.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.