Проектозаконът за патентите бе приет на първо четене

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На съвместно заседание на икономическата и правната комисия на първо четене бе гласуван Законът за изменение и допълнение на Закона за патентите. През януари тази година Народното събрание прие Закон за ратифициране на Европейската патентна конвенция и на Акта за ревизиране на конвенцията (бр. 15 на „Държавен вестник“ от 2002 г.), което налага приравняване на вътрешното законодателство с конвенцията. Съгласно постигнатите договорености реалното присъединяване към споразумението трябва да стане факт от 1 юли тази година, поради което е необходимо бързо приемане на промените в Закона за патентите от Народното събрание.

Значение за бизнеса на предлаганите промени:

1/ Както ви запознахме в предишен коментарен материал ( повече ) в проектозакона фигурира текст, който позволява определяне на различни такси за заявителите с решения на Министерски съвет по целесъобразност („Таксите за заявяване, експертиза и обжалване на решенията на експертизния отдел се заплащат в намален размер, ако заявители са изобретателите или лица, определени с акт на Министерски съвет)“. Въпреки, че този въпрос бе повдигнат не се стигна да решение за промяна във формулировката и е твърде възможно в крайна сметка текстът да бъде приет с вероятно обяснение „такава е практиката в ЕС“. Резултатът от това ще бъде допълнителна възможност за лично усмотрение в действията на държавната администрация и непридвидимост на средата за водене на бизнес.

2/ Със законопроекта се изключва правната закрила на методи за лечение на хора или животни и методи за диагностика, приложени пряко върху хора или животни, съгласно европейската конвенция. Тази промяна обаче засяга около 250 от общо 300 (по данни на външен експерт на комисията – Серафимов) вече постъпили заявки за патенти, на които според новата регулация трябва да бъде отказано издаване на патент. Възможно решение на този въпрос е предоставянето на възможност в закона за преформулиране на тези заявки, като се изключат непатентноспособните случаи. В противен случай разходите на бизнеса биха били значителни, ако цялата процедура трябва да започне отново.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.