ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ОБРАЗОВАНИЕ

Разходите за образование от държавния бюджет за 2009 г. възлизат на 3,001 млрд. лв., което представлява ръст от 15.1% спрямо 2008 г. Тъй като броят на учениците намалява средно с 3% на година, увеличението на средния единен стандарт на един ученик е с 23,6% спрямо предходната година.

 

 

Отчет 2005

Отчет 2006

Отчет 2007

Бюджет 2008*

Проект 2009

Общо разходи + резерв (млн.лв.)

1 814,8

1 941.1

2 179.2

2 607,7

3 001,4

% от БВП

4,3%

4,0%

3,9%

3,9%

4,1%

 

 

Източник: Министерство на финансите

* актуализиран

Разходите за образование от държавния бюджет за 2009 г. възлизат на 3,001 млрд. лв., което представлява ръст от 15.1% спрямо 2008 г. Тъй като броят на учениците намалява средно с 3% на година, увеличението на средния единен стандарт на един ученик е с 23,6% спрямо предходната година.

През миналата година бяха направени значителни промени в модела на финансиране на средното образование по пътя на увеличаване на автономността на училищата и предоставяне на повече отговорности на директорите, които дават положителни резултати. Директорите получиха възможност да насочват спестените средства от едни дейности към други и да имат думата при определяне на размера на персонала, заплащането и броя на паралелките в тяхното училище. Системата от делегирани бюджети на училищата и прилагането на единен разходен стандарт за един ученик създават възможност за конкуренция между училищата и въвеждат правилните стимули за  оптимизиране на разходите и увеличаване на качеството на обучението.

Другото положително развитие през 2008 г. е въвеждане на матури при завършване на средно образование и продължаване с външното оценяване на учениците от 4 клас. Министерство на образованието и науката започна да създава база данни с резултатите на учениците при външно оценяване, което също спомага процеса на конкуренция между училищата.

Всичко това ще подейства благоприятно върху средното образование в страната, което през последните 10 години се характеризираше с тенденцията към увеличаване на средния брой персонал на един ученик и в същото време – понижаване на качеството на обучението, измерено чрез сравнителния резултат на учениците на международните стандартизирани изпити за 4 и 8 клас – TIMSS, PISA, PIRLS.

Въпреки подобренията в системата на финансиране и организация на училищното образование в страната, има още какво да се желае в тази насока.

Препоръките на ИПИ са следните:

  • Въвеждане на механизми за обвързване на заплатите на директорите с успехите и финансовите резултати на училището. Така директорите ще имат по-големи стимули и мотивация да изразходват максимално ефективно ресурсите;
  • Създаване на по-гъвкави механизми за диференциране на учителските заплати;
  • По-голяма автономия на училищата от гледна точка на избор на учебниците и съдържанието на учебните предмети, определяне на политиката за прием на учениците и за текущата оценка на знанията им;
  • Повишаване на квалификацията на учителите чрез създаване на ефективна система за продължаващо професионално обучение и повишаване на качеството на педагогическото образование в университетите (модернизация на висшето образование).

Висшето образование в страната има спешна нужда от реформа, която да доведе до по-голяма автономия на висшите училища при определяне на приема на студентите, техният брой и начина на финансиране. Промените в Закона за висшето образование, направени през 2007 г. по посока либерализирането на приема на студенти, са крайно недостатъчни, за да има реална конкуренция между университетите.

През 2009 г. ще стартира програма за студентско кредитиране, като са предвидени и държавни гаранции за кредитите, които са отпуснати от програмата. Тази мярка, за съжаление, няма да доведе до положителни резултати, свързани с най-наболелите проблеми в момента – ниско качество на образованието, остарели методи на преподаване, незадоволителна подготовка на завършващите, които получават дипломи. Има смисъл държавата да гарантира кредити или да предоставя директно субсидии на студентите, само, ако премахне субсидиите за университетите и те получат правото да определят сами таксите и броя на местата. Но предложението не цели да променя статуквото.

Студентското кредитиране действително е практика в развитите страни, но то се прилага от частни банки и финансови институции. Получаването на държавни гаранции ще изкриви нормалните пазарни сигнали и критерии за отпускане на кредитите. Именно държавни гаранции (върху ипотечните кредити главно) от страна на правителството в САЩ са една от причините за глобалната финансова криза, така че всяко правителство е длъжно да бъде много внимателно в издаването на гаранции и в опитите за дирижиране на поведението на пазарните субекти.


Свързани публикации.