Право на отговор – БСК

Една от статиите в бюлетина на ИПИ от 22 май 2009 породи дискусии и отговор от страна на Българска стопанска камара. Приветстваме някои от поясненията. За друга част продължаваме да твърдим, че не биха имали положителни ефекти, както наши публични анализи показват.

В духа на ползотворното ни сътрудничество, публикуваме коментара на БСК. Във всички случаи, считаме за изключително полезно дискутирането на различни предложения за промяна на настоящата пенсионна система.

ИПИ

 

Пресцентър и връзки с обществеността, БСК

Получено на 27 май 2009

 

По повод „безумните предложения на БСК"…

Във връзка с публикация на Института за пазарна икономика от 22 май 2009 г., озаглавена „БСК излиза с безумни предложения" (https://ime.bg/bg/articles/bsk-izliza-s-bezumni-predloveniq/) сме длъжни да уточним следното:

БСК последователно отстоява своята позиция и разбиране за състоянието и развитието на системата за социално и пенсионно осигуряване. В този смисъл са и предложенията, които се направиха  на пресконференцията на 18.05.2009г.

Целта на направените от БСК предложения в условията на финансова и икономмическа криза е да се осигури стабилност и устойчивост на солидарния стълб на пенсионната система, като фактор на националната сигурност на страната.

  • 1. БСК многократно и от години настоява да се приложи принципът на равнопоставеност в пенсионно осигурителните отношения и последователно да се въведе солидарният принцип и справедливостта при осигуряването във всички сфери и дейности. Предложението е държавата, като осигурител:
  • 1.1. Да прави осигурителните вноски за своите служители за сметка на бюджетите на съответните ведомства, а не те да се включват в общата субсидия за ДОО. Освен това отново се предлага държавните служители, кадровите военнослужещи от МО, служителите на МВР и служителите от правораздавателната система да внасят ежемесечно, както всички останали осигурени лица, осигурителни вноски за сметка на получаваното от тях възнаграждение. Действителните разходи на бюджетните ведомства се скриват под формата на субсидия към НОИ. Нашето желание е да има прозрачност при определяне на бюджетните разходи и реални бюджети на всички бюджетни ведомства. По този начин субсидията, която се дава на ДОО, ще се изчисти от осигурителни задължения на държавата към нейните служители и ще има характер и съдържание на субсидия.
  • 1.2. Размерът на осигурителните вноски, които се правят за кадровите военнослужещи от МО, служителите на МВР и служителите от правораздавателната система, да се приведат в съответствие и да отговарят на разходите, които се правят за отпускане на пенсии и обезщетения от ДОО. Сега те не осигуряват в пълен размер пенсиите и срока, за който се получават.
  • 2. С предложението да се увеличи минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се лица от 260 на 460 лв. се ограничава възможността да се преразпределят в рамките на фонд „Пенсии" средства за осигуряване на пенсиите на тази група лица, които в момента се плащат от останалите осигурени. Разчетите показват, че при минимален праг от 450лв. такова преразпределение няма да се налага. Практиката показва, че и след годишното данъчно изравняване средният осигурителен доход на тези лица не превишава 260 лв. независимо от очевидно високите доходи на голяма част от тях.
  • 3. Предложението да се въведат минимални осигурителни прагове за различните категории и професии самоосигуряващи се лица – посредници, адвокати, нотариуси, лекари, художници и др. има за цел да се приведе размера на осигурителните вноски в съответствие с реалните доходи на тези лица.
  • 4. БСК има последователна позиция на подкрепа за утвърждаването и развитието на капиталовия принцип в пенсионното осигуряване. В дългосрочен план това е най-добрия начин за развитие на пенсионната система. БСК активно участва при създаването и актуализирането на нормативната уредба за пенсионните фондове, учредител и акционер е на някои от големите пенсионни дружества. В този смисъл, нашето предложение има характер на временна мярка, която цели да подпомогне стабилизирането и укрепването на солидарния фонд в условията на задълбочаващата се икономическа криза. Освен това, вноската за сметка на осигурените лица се запазва и ще продължава да се натрупва по техните лични сметки във фонда.

На пресконференцията ни не са предлагани и обсъждани кардинални проблеми, свързани с промени в принципите и механизма на функциониране на пенсионно-осигурителната система, с промени на пенсионния модел. Поставиха се на обсъждане нерешени от години проблеми, които изискват политическо решение, с оглед да се започне работа по тяхното решаване, независимо от това, че се намираме в предизборна обстановка.

БСК е готова да обсъди с всички заинтересовани институции и организации направените предложения, в търсене на най-добрите механизми за гарантиране стабилността на пенсионната система в условията на криза.

 


Свързани публикации.