По-ниските разходи по европейските проекти свалят дефицита през февруари

През февруари продължават добрите новини за изпълнението на консолидираната бюджетна рамка. Традиционният от 2009 г. насам дефицит през месец февруари е налице, но е значително по-нисък в сравнение с този от 2015 г. Това се дължи изцяло на висок излишък при европейските средства, докато дефицитът по националния бюджет е двойно по-голям в сравнение с предходната година.

Увеличеният дефицит по националния бюджет през февруари в сравнение с предходната година е в резултат на това, че ръстът на разходите на годишна база изпреварва този на приходите (с около 100 млн. лв.), въпреки по-ниските трансфери за съфинансиране на европейски проекти.

На първо място това се дължи на лек спад на данъчните приходи през февруари в сравнение с предходната година, докато през януари те скочиха с над 18% на годишна база. Понижението се дължи на сериозен спад при приходите от акциза върху тютюневи изделия. Както ИПИ писа миналия месец, еднократен ефект върху приходите от този акциз в началото на годината имат новите акцизни ставки. Тяхното повишение води до ръст на освободените за потребление тютюневи изделия през данъчния период на месец декември 2015 г., които се облагат със ставките от 2015 г., а приходите постъпват в държавния бюджет през януари 2016 г. Естествено това увеличение води до по-ниски обеми на освободените за потребление тютюневи изделия през януари, а оттам и до по-ниски приходи.

Заедно с това през февруари изчезва и скокът на приходите от ДДС, тъй като техният ръст през януари отново се дължи на еднократни ефекти, а именно ударното харчене на бюджетни средства в края на предходната година. Към това се прибавя и продължаващият спад на приходите от ДДС от внос, макар и той да намалява в сравнение с януари. По-ниските приходи от ДДС се дължат основно на по-ниските цени на горивата, както и по-ниската стойност на вноса на други суровини и материали.

На второ място това са по-високите месечни разходи по националния бюджет, които през януари се свиваха в сравнение с предходната година. За разлика от януари се наблюдава по-бързо увеличение на годишна база при разходите за заплати и капиталовите разходи. Същото се наблюдава и при трансферите за проекти по европейски програми – през януари националният бюджет получава обратно средства от тези програми, а през февруари този поток се обръща. Заедно с това разходи, които на годишна база се свиват през януари, като текущата издръжка и лихвите, през февруари вече се увеличават.

Като цяло може да се каже, че по същият начин, по който дефицитът през февруари 2015 г. се дължи почти изцяло на финансиране на европейски средства, по-малкият дефицит през февруари 2016 г. в сравнение с предходната година, също се дължи на по-добрия баланс по европейските средства. По-ниските консолидирани разходи през януари също се дължат почти изцяло на свиване на харчовете по европейските програми, докато разходите по националния бюджет набират скорост и още през февруари изпреварват приходите. На този фон остава въпросът дали бюджетната прогноза за ръст на консолидираните приходи с 1,3 млрд. лв. и ръст на консолидираните разходи с 300 млн. лв. ще се изпълни предвид бързия ръст на разходите още през първите 2 месеца. Или по-късно през годината отново ще има бюджетно прекрояване, както през последните три години?


Свързани публикации.