Платежният баланс през 2006 г


През седмицата бяха оповестени предварителните данни за платежния баланс през месец декември и съответно през 2006 г. Разбира се, наличните в момента данни биха могли да се различават в известна степен от окончателните, но все пак те представляват източник на информация за състоянието на българската икономика, който не би трябвало да се пренебрегва.

Дефицитът по текущата сметка достига 3 878.8 млн. евро, което според Българската народна банка е около 16% от брутния вътрешен продукт за годината, докато размерът на преките чуждестранни инвестиции в страната е 4 015 млн. евро (16.6% от БВП).

Основата на анализа на платежния баланс е финансовата сметка, при която се достига рекордно положително салдо в размер от 4 977.4 млн. евро. Следователно нарастването е с над 82% спрямо 2005 г., което показва повишаване на доверието в българската икономика. Като много добро може да се отчете развитието при преките чуждестранни инвестиции в страната, които допринасят за ¾ от това нарастване и достигат 4 015 млн. евро. Голям дял от тези инвестиции се дължи на недвижимите имоти (28.2%) поради очакванията за висока доходност спрямо риска предвид присъединяването на България към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. Членството на страната, от една страна, намалява несигурността сред инвеститорите, а от друга – ги стимулира да вложат парите си, за да реализират печалба от участието си не само на местния пазар, но и на европейския. Променя се и националността на вложителите, като се засилва участието на английски и холандски инвеститори.

Логично е и значителното изменение в неприватизационните преки инвестиции, макар че техният растеж е по-нисък (63.5%). През 2006 г. са реализирани 212.3 млн. евро от приватизация, докато през предходната година нямаше отчетена подобна сделка. Следователно политиката на управляващото мнозинство по отношение на приватизацията не се е изменила съществено, като процесът протича бавно, а освен това се наблюдава засилен стремеж за разширяване на ролята на държавата (например чрез строежа на АЕЦ „Белене” на стойност от 4 млрд. евро досега).

Изменение се наблюдава и в динамиката на портфейлните инвестиции в страната, които нарастват с 461.9 млн. евро при понижение с 1 350.9 млн. лв. през 2005 г. Другите инвестиции в страната се увеличават значително с 2 803.6 млн. евро, което се дължи на активността в нефинансовия сектор – получени нетни кредити в размер на 2 033.5 млн. евро. Това развитие може да се отдаде до голяма степен на действащите през годината мерки за ограничаване на отпусканите кредити от местни банки, което създаде стимул за заобикаляне на регулациите. Резултатът от това е нарастващ външен дълг на частния сектор, но не и по-нисък системен риск за българската икономика.

Нарасналите входящи потоци представляват и основен източник за финансиране на вноса в страната. През 2006 г. структурата му се изменя в посока нарастване на дела на енергийните ресурси, както и на суровините и материалите съответно с 1.4 и 0.6 процентни пункта, като общият им дял достига 58.3%. Това се дължи в голяма степен на по-високите цени на горивата и базисните суровини през годината. Според данни на БНБ средната цена на внесения суров петрол в страната се е повишила със 17%, а на природния газ – с 27.3%. Същевременно делът на инвестиционните стоки се понижава, но се запазва на равнище от над 26% от общия внос, като в абсолютни измерения нарастването е със 785.1 млн. евро. Това е добра предпоставка за продължаващо нарастване на производството на стоки и услуги в страната.

Структурата на износа е доминирана от суровини и материали, чийто дял достига 45.6% (нарастване с 2.8 процентни пункта). Подобно е развитието на износа на енергийни ресурси, който също се повишава спрямо общия износ (с 2.6 процентни пункта).

Като цяло салдото по текущата сметка се понижава с 1 451.8 млн. евро, като почти 2/3 от изменението се дължи на търговското салдо. Нетните салда по останалите компоненти на текущата сметка също се понижават, като прави впечатление по-високият платен инвестиционен доход, както и намалението на безвъзмездните плащания към страната. Повишението на приходите от предприсъединителните фондове на ЕС е със 7.1 млн. евро през 2006 г., което не е достатъчно да компенсира намалелите текущи трансфери от българските емигранти.

Общият баланс от текущата, капиталовата и финансовата сметка, коригиран с грешките и пропуските при съставянето, е положителен в размер на 1 785.6 млн. евро, а резервите на БНБ нарастват с 1 505.8 млн. евро. Това означава, че нетният приток на валута в страната е положителен през 2006 г., а валутният борд продължава успешно да изпълнява функциите си.

Данните от платежния баланс показват добро развитие в някои отношения и не толкова добро в други. Повишаването на отвореността на икономиката означава повече възможности за потребителите – те могат да си избират измежду повече и по-качествени продукти и по-добре да задоволяват своите потребности. Именно политиката, която разширява стопанската свобода като премахва пречките пред свободната търговия, защитава по-добре правата на собственост и намалява несигурността, е ключът към позитивното развитие на икономиката. Това ще се отрази и в платежния баланс на страната във вид на повече чуждестранни инвестиции, по-висок износ и съответно по-висок внос. Резултатът обаче трябва да се търси в балансите на отделните индивиди, които всъщност имат значение.

Таблица: Избрани показатели от платежния баланс (млн. евро)

 

2002

2003

2004

2005

2006

Текуща сметка

-402.5

-972.3

-1 131.3

-2 427.0

-3 878.8

Финансова сметка

1 842.9

2 325.1

2 910.9

2 727.5

4 977.4

Преки инвестиции в България

980.0

1 850.5

2 727.5

2 326.0

4 015.0

Грешки и пропуски

-723.2

-722.3

-380.0

269.9

682.4

Общ баланс

717.1

630.3

1 399.6

569.3

1 785.6

Резервни активи на БНБ*

-577.7

-816.7

-1 493.4

-324.3

-1 505.8

Източник: Българска народна банка

*Забележка: Отрицателният знак тук означава нарастване на резервите на БНБ


Свързани публикации.