ПЕТИЦИЯ: Не на директния достъп на МВР до трафични данни!

 

През декември 2008 г. по жалба на Програма Достъп до Информация Петчленен състав на Върховния административен съд отмени изцяло чл. 5 от Наредба № 40, посветена на задължението на доставчиците на мобилни и интернет услуги да съхраняват 12 месеца данни за комуникацията на хората. Мотивите към съдебното решение ( 76 Kb) сочат противоречие с чл. 32 и 34 от Конституцията, както и с чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека. С чл. 5 от Наредба № 40 се предвиждаше „пряк достъп чрез комтютърен терминал" на МВР до данни за електронните съобщения (потребител, място и време на повиквания по мобилен телефон, СМС, е-мейл, скайп и др. видове електронни съобщения). Съдът постанови:

Националните правни норми следва да съблюдават това правило и да въвеждат разбираеми и ясно формулирани основания, както за достъпа до данни от личния живот на гражданите, така и за процедурата за тяхното получаване.

Непосредствено след отмяната на въпросната норма, целият текст на Наредбата бе внесен от МВР в парламента чрез депутати като предложение за изменение на чл. 251 от Закона за електронните съобщения. Предложението не се прие, като изцяло се отхвърлиха и идеите за удължаване на срока на съхранение на електронните данни до 24 месеца, съхранението им без цел и срок, както и достъпа до тях за целите на оперативно-издирвателната дейност.

Народните представители (144 „за" и 1 „въздържал се") се обединиха около становището, че данните ще се запазват само с цел разкриване на тежки и компютърни престъпления и достъп до тях ще се разрешава от съд – по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства. По този начин е изцяло спазена и въведена и Директива 2006/24/ЕО, според която националните законодателства следваше да вземат мерки интернет доставчиците и мобилните оператори да запазват за определено време електронните данни.

Независимо от решенията на висшата съдебна и висшата законодателна инстанция и тяхната мотивираност с Конституцията на Република България и Европейската конвенция за правата на човека, както и от решението на Президента да обнародва тази редакция на закона, по инициатива на МВР народни представители внесоха текстове, идентични с вече отхвърлените от Народното събрание ( 346 Kb). Това бе направено в драстично нарушение на чл. 69 от Правилника за организацията и  дейността на Народното събрание, според който отхвърлен законопроект не може да бъде внесен повторно в същата парламентарна сесия, и то след „съществени промени в основните му положения". Внесеният проект е идентичен с отхвърления текст на чл. 251 от ЗЕС.

На 19 март 2009 г. текстът е приет на тайно заседание на Комисията за транспорт и съобщения в нарушение на чл. 27 от Правилника на НС, според който дневният ред се обявява поне един ден предварително от Председателя на комисията. В знак на протест, заседанието е било напуснато от председателя и всички депутати, освен тези от БСП и ДПС.

Ние сме сериозно притеснени от готовността на отделни народни представители да потъпкват собствения си Правилник, приет на основание чл. 73 от Конституцията, за да подпомогнат неоправдан от гледна точка на Конституцията и закона стремеж към недопустимо вмешателство на силовите институции в личния живот и свобода на гражданите. Инициативата е проява на неуважение към решенията на законодателната и съдебната власт, към правата на гражданите, Конституцията и законите. Ние смятаме, че Народното събрание следва да дава пример за изпълнението на законите, не за погазването им.

Призоваваме народните представители от всички политически сили да спрат недопустимото обсъждане на новия текст и да отхвърлят изцяло опитите за ревизия.

Програма Достъп до Информация

Подкрепете становището

 


Свързани публикации.