Пазарът на труда в годините на криза и стагнация

Анализът е част от изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие 2013“

 

Ремюме

Икономическата криза оказа много по-силен негативен ефект върху пазара на труда в северната част на страната. В края на 2012 г. в Северна България се намират петте области в страната, в които заетостта е под 40% – Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Силистра. Тук са и някои от най-бедните области: Търговище, Ловеч и Монтана са единствените три области със среден доход на член от домакинството под три хиляди лева годишно. Сред основните причини могат да бъдат посочени ниската мобилност на работната ръка, неблагоприятната демографска картина, ниската степен на урбанизация в много от областите, относително слабият приток на чуждестранни инвестиции и недостатъчното развитие на инфраструктурата. Предвид традиционно ниското ниво на трудовите възнаграждения в много от областите в северната част на страната негативен ефект върху заетостта изиграва и административно наложеното увеличаване на минималните осигурителни прагове по отделните икономически дейности в годините на криза на пазара на труда.

 

Пазарът на труда в Южна България е по-устойчив и по-добре балансиран. Това се дължи на редица фактори, между които по-високата мобилност на работната сила, по-добрата възрастова структура на населението, както и на факта, че в Южна България се намират четири от водещите в икономически план области на страната: София (столица), Пловдив, Стара Загора и Бургас. Очакванията на бизнеса също са за по-бързо възстановяване на заетостта в южната част на страната, докато в Северна България областите, в които се очаква повишаване на броя на заетите, са само две – Добрич и Търговище.

| пълен текст |


Свързани публикации.