Пазарът на труда се възстановява от кризата, но остават старите проблеми

Статията е по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”*

 

Основните резултати от наблюдението на работната сила през 2021 г. показват, че пазарът на труда се възстановява от неблагоприятното въздействие на пандемията през 2020 г.

През 2021 г. икономическата активност при населението на 15-64 г. се свива леко (с 0,1 пр.п.) и коефициентът достига 72,0%, като при мъжете остава значително по-висок (76,2%) спрямо този на жените (67,7%). Заетостта нараства с 0,5 пр.п. до 68,1%, но все още не успява да компенсира спада през 2020 г.

Най-осезаемо положително развитие на пазара на труда се вижда в данните за безработицата. Коефициентът на безработица на населението на 15-64 г. намалява рязко с 0,8 пр.п. и през 2021 г. е 5,3%. По-висока остава безработицата в селата, при младежите и при най-нискообразованите. В областите Монтана и Видин продължават да се отчитат най-високите стойности, но и там спадът на безработицата е значителен. Данните за безработицата при хората с предишна заетост показва, че делът на уволнените и съкратените спада значително.

 

На фона на ръста на заетостта и намалението на безработицата, основните проблеми на пазара на труда отново започват да изпъкват – структурната безработица и несъответствието на квалификациите и уменията на работната сила (повече – тук) и големият брой на неактивните лица и на хората, които нито работят, нито учат (повече – тук).  

 

*Проектът „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).


Свързани публикации.