ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Таблица: Разходи за отбрана и сигурност (млн. лв.)

 

Отчет 2004

Отчет 2005

Бюджет 2006

Проект МФ 2007

Общо разходи, вкл. резерв

1 930,8

2 080,3

2 345,2

2 720,3

Процент от БВП

5,04%

4,96%

5,02%

5,32%

1. Текущи разходи

1 708,4

1 831,2

2 026,6

2 286,8

2. Капиталови разходи

222,4

249,1

318,0

432,9

3. Резерв

0,6

0,6

Източник: Министерство на финансите, изчисления на ИПИ

Перото включва разходите за българските въоръжени сили, полицията, съдебната власт и администрацията на затворите.

Растежът на БВП за периода 2004 – 2007 г. се очаква да бъде 33,61%. Увеличението на разходите и в тази категория го надхвърля (40%), макар и не толкова драстично, колкото по перо “Общи държавни служби”.

Разходите, заложени за отбрана и сигурност формират вторият по големина дял (13,4%) от консолидираните разходи за 2007 година след разходите за “Социално осигуряване и грижи”. Нарастването им спрямо предходната година е 16% на база бюджет 2006 или с малко над 375 млн. лв.

Анализ на заложените за 2007 промени спрямо 2006 г.

Предвидените разходи за отбрана нарастват с 40 милиона лева. Процесът на трансформация на българската армия има за крайна цел постигането на по-висока ефективност, която, което е очевидно, не е обвързана с постигането на по-ниски разходи. Въвеждането на професионална армия позволява намаляването на общите разходи, но това би могло да се случи чак от началото на 2008 г.

Предвидените през 2007 г. разходи за полиция, вътрешен ред и сигурност нарастват с над 247 млн. лв. Според Министерство на финансите промените в системата на МВР, съгласно новия Закон за МВР създават условия за усъвършенстване на организационно-функционалната структура на министерството. Очевидно, подобренията отново не са обвързани с намаляване на разходите, а с тяхното покачване. В момента поддържането на вътрешен ред и сигурност работи крайно неефективно. Свидетелство за това е огромният брой лицензирани от МВР частни охранители – 130 000 (вероятно има и много нелицензирани). За сравнение, щатът на МВР е 65 000 души. В доклада на МФ, не е посочено за какво точно ще се изразходват допълнителните почти 250 млн. лв. – за увеличаване на броя полицаи, по-високо заплащане, подобряване на техническата осигуреност или нещо друго. Без да се знае конкретно за какво и как ще се похарчат тези средства, не може да се каже дали увеличението би имало положително, отрицателно или никакво въздействие върху сигурността като обществено благо. Факт е обаче, че освен тези разходи се правят и много други (заплащане на частни охранителни услуги), които не само доказват, а и вероятно обезсмислят поддържането на раздута и неефективна система.

Разходите за съдебната власт нарастват с над 70 млн.лв. Работата на съдебната система е от жизненоважно значение за нормалното функциониране на цялата икономика. Наблюденията на ИПИ по отношение на някои съдебни служби са, че условията, при които се работи са допотопни. Ако допълнително предвидените средства допринесат за ускоряване работата на съдилищата, то увеличението би било оправдано.

Предложение за реформа на ИПИ

Отпадане на задължителната военна служба в най-кратки срокове и въвеждане на професионална армия. Редуциране на броя редови военнослужещи до минимално необходимия за коректното изпълнение на задълженията, поети към НАТО.

Диференцирано заплащане на кадрите в системата на МВР според извършената работа и постигнатите резултати. Съкращаване на кадри там, където се дублират функции или по-големият брой служители не води до по-добри резултати.

Ускоряване работата на съдилищата чрез използване на наличните компютърни технологии и Интернет, премахване на фиксираните цени или ценови ограничения (напр. за частните и държавните съдебни изпълнители) и въвеждане на принципа заплащане според постигнатите резултати; премахване на забраната за рекламиране дейността на нотариусите.

Вече има стартирал проект за изграждане на първия частен затвор в България. Държавните изправителни институции също трябва да станат частни, в следствие на което бюджетни разходи може и въобще да няма (затворниците могат със своя труд да заплащат престоя си в институцията), осъдените лица ще живеят при по-нормални условия, произволията на надзиратели и определени осъдени лица ще намалеят

 


Свързани публикации.