Опростяване на правилата за електронно фактуриране

До момента правилата относно фактурирането на данъка върху добавената стойност (ДДС) са толкова сложни, че възпрепятстват използването на електронни фактури в трансграничната търговия. За да се даде възможност на предприятията да спестят разходи и да се облекчи административната тежест, Съветът по икономически и финансови въпроси на ЕС от 16 март постигна общо съгласие по текста на директива, насочена към осъвременяване на изискванията по отношение на фактурирането на ДДС. Според изчисленията на ЕК бизнесът може да спести 18 млрд. евро, ако бъдат премахнати сегашните трудности за електронното фактуриране на данък добавена стойност [1].

През 2007 година Европейската комисия създава Експертна група с цел да предложи рамки за предоставяне на електронно фактуриране по свободен и оперативно съвместим начин в Европа. Докладът представя списък с необходими условия за масово използване на електронното фактуриране с цел улеснение на малкия и среден бизнес, които са съобразени с настоящите пазарни реалности. Главните препоръки, включени в доклада са:

  • Хармонизиране и предоставяне на ясна информация за правната рамка относно ДДС за целия ЕС въз основа на равно третиране на хартиени и електронни фактури;
  • Създаване на среда за електронното фактуриране, в която изпращачите и приемниците лесно достигат един до друг въз основа на оперативна съвместимост между моделите за електронно фактуриране;
  • Приемане на общ стандарт за съдържанието на фактурата и модела на данните от всички участници, както в частния така и в публичния сектор;
  • Приоритетно удовлетворяване нуждите на малките и средни предприятия, като се акцентира върху списъка с бизнес изисквания, определени в доклада;
  • Създаване на организационни процеси за прилагането на европейската рамка за електронно фактуриране в държавите членки и на ниво ЕС.

Докладът подчертава че след 5 до 8 години електронното фактуриране ще бъде предпочитан начин за фактуриране в ЕС. Този вид фактуриране е на етап „публично обсъждане“ в Европейската комисия. След представянето на доклада на групата, комисията, съвместно с испанското председателство на общността, реши да организира конференцията „Електронното фактуриране в Европа“, която ще се проведе на 27 и 28 април в испанската столица Мадрид. Дебатите ще дадат възможност на ЕК да събере необходимите й мнения сред представители на различни сектори от европейската икономика [2].

Наскоро ИПИ публикува свое изследване относно електронния подпис в България [3], който ще бъде необходимо условие за въвеждането на електронно фактуриране. Електронното правителство е сериозна мярка за справяне с ефектите от кризата, намаляване на бюджетните разходи и ускоряване на административното обслужване. Редица вътрешни и международни анализи посочват, че в България качеството на административните услуги е незадоволително, възприятията за корупция са високи, има редица пречки пред бизнеса, а нивото на прозрачност остава ниско. Това са част от причините местният бизнес да е по-слабо конкурентноспособен заради скъпи и тромави бюрократични процедури. Един от най-ефективните начини за решаването на тези проблеми е използването на е-подпис от администрацията при взаимодействието й с бизнеса и гражданите.

[1] Съвет на Европейския съюз:

http://www.consilium.europa.eu/showFocus.aspx?id=1&focusId=453〈=BG

[2] Консултативен документ към Европейската комисия:

 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_id=3875〈=en

[3] Електронният подпис в България

https://ime.bg/bg/articles/nowo-izsledwane-na-ipi-elektronniqt-podpis-w-bylgariq/

*Стажант в ИПИ


Свързани публикации.