Опитиза борба срещу контрабандата на цигари

Но не това са тревожните новини. Тези факти са изцяло в рамките на очакванотои обичайното развитие на събитията. От ИПИ предвидихме този сценарий ощепри обявяване на покачването на акцизите в края на миналата година. Потребителитеи продавачите се ръководят от пазарни правила, които са подчинени на основниикономически постулати и закони. Един от които гласи: покачването на ценатанамалява потреблението на дадена стока и се увеличава търсенето на нейнизаместители и алтернативи. Тревожните новини обаче, дойдоха от реакциятана “Булгартабак холдинг” в лицето на ръководните му органи. А тяхната реакцияне може да се предвиди, ако се базираме само на пазарни стимули. При намаляванена търсенето предприемачите, които действат при свободен пазар и конкуренция,търсят възможност да намалят цените чрез оптимизиране на разходите, преструктуриранена предприятието, прекратяване на непечеливши дейности. В случая с Булгартабакстава въпрос за съвсем друго. Те се опитват да “поправят” негативните затях последици от пазарна интервенция с друга пазарна интервенция. И докатопроблемите се задълбочават, губещи остават всички останали по веригата натова производство – потребители, продавачи на цигари, тютюнопроизводители.Нека да проследим какво се случва и какви биха били последиците, ако сеизпълни “стратегията за действие”, оповестена от изпълнителния директор.

Пазарът на производство и търговия на едро на тютюневи изделия е силномонополизиран от държавната компания. Преструктурирането на холдинга и приватизиранетона част от тютюневите фабрики се проваля вече няколко пъти за последнитегодини. В същото време тютюнопроизводството, макар и неефективно, трудоемкои неконкурентно, продължава да бъде един от секторите, който е най-силнорегулиран и субсидиран от държавата. Управляващите, обаче, не правят услугана тюнопроизводителите, като ги “протекционират”, защото след присъединяванетона България към ЕС, тези субсидии ще трябва да бъдат силно редуцирани. Директнитеплащания на фермерите по линия на общата селскостопанска политика се отпускатна стопанства, които обработват минимум декари земя. Част от тютюнопроизводителитеняма да получат субсидии като земеделски производители, защото “благодарение”на държавните помощи са нямали стимули да развиват ефективно земеделие,а малко и разпокъсано (под 10 дка), в което няма нито бъдеще, нито ресурситебиват изразходвани ефективно. Не на последно място трябва да се отбележи,че Булгартабак ще срещне трудности при реализацията на ориенталските сортоветютюн, които са широко разпространени в България, но не се търсят на световнитепазари.

Според данни на НСИ за първото тримесечие на 2006г. цигарите са поскъпналив търговската мрежа с около 74%. Намаление на потреблението с около 30%показва, че цигарите, произвеждани от Булгартабак, са нееластична стока,т.е. с 1% увеличение на цената им, търсенето им намалява с по-малко от 1%.Това се дължи на няколко фактора – цигарите водят до пристрастяване, тене са луксозна стока и като цяло не представляват голям процент от общиябюджет на домакинствата. Ограниченият избор на пазара поради държавния монополи регулации също влияе върху поведението на потребителите. Въпреки товавлияние, обаче, икономическите стимули са по-силни. Хората търсят по-евтиницигари без бандерол и продажбите в “сивия сектор” се увеличават.

Стратегията за действие, която от Булгартабак обявиха, че ще предприемат,се състои в следното:

1. От холдинга са отправили искане към министерство на икономиката да сезапазят фиксираните цени на тютюневи изделия до края на годината, а не кактое предвидено сега – само за първото шестмесечие на 2006 г. Мотивите на Булгартабакза това предложение са ясни – от една страна да не се допусне внос на цигарина по-ниска цена, защото това допълнително ще влоши финансовото състояниена холдинга. От друга страна “освобождаването” на цената означава, че тяще се намали поради конкуренцията от вън и в отговор на намаленото пазарнотърсене. Намаление на цената, обаче, при нееластична стока води до загубаза компанията, защото търсенето ще се увеличи с по-малък процент от процента,с който пада цената. По този начин приходите на дружеството ще намалеят.Ясно се вижда, че при либерализиране на цените, печеливши ще бъдат потребителитеи тези фирми, които произвеждат ефективно – с относително по-ниска себестойност.

2. В отговор на намаленото потребление Булгартабак обявиха, че ще преструктуриратначина на дистрибуция на продукцията си. Според изнесената информация вмедиите страната ще бъде разделена на 9 района на дистрибуция и във всекирайон ще действа само един официален дистрибутор. Той ще има отговорносттада следи търговците на дребно и ако те продават контрабандни цигари ще бъдатнаказвани, като им се спрат доставките на легални цигари. Предложениетодефакто цели премахване дори на малкото конкуренция на пазара на цигари.Вече и дистрибуторите няма да се конкурират помежду си, нито ще се борятза клиенти, а напротив – благодарение на властта и прекомерната пазарнасила, предоставени им от държавата, ще могат да налагат свои правила наиграта, които нямат нищо общо с пазарното поведение при конкуренция. Стимулитеза подкупи и злоупотреби се увеличават многократно.

Сивият пазар е отговор на потребност на хората, която не може да се задоволина легалния пазар, поради действащ закон или изкуствено ограничение. Неслучайно по време на “сухия режим” в САЩ процъфтява контрабандата и се водятедни от най-лютите гангстерски войни.

Късогледството на управителите на Булгартабак холдинг личи от техните искания.Ако тези мерки бъдат приети, ще бъдем свидетели на задълбочаване на неконкурентността,неефективността при използване на ресурсите и загуба на полезност от странана потребителите.

Неясната политическа обстановка и провалените приватизационни сделки постояннонамаляват пазарната стойност на дружествата в холдинга. Настроението наинвеститорите личи и от цената на акциите на компанията, които се търгуватна борсата – те отбелязаха спад с 24,8% за 2005 г.

Изнесените данни от Булгартабак са повод и на размисъл и в друга посока.През първите два месеца на годината наблюдавахме спад на приходите от акцизии покачване на приходите от всички други данъци. През тримесечието на 2006г. данните по изпълнението на бюджета показват, че делът на акцизите в структуратана данъчните приходи е намаляла въпреки осезаемото показване на акцизнитеставки. Според данни на министерство на финансите от акциз от сделки в странатаса постъпили с 3,63 млн. лв. по-малко от предвиденото. Данните само потвърждаватикономическата логика, че увеличените данъци намалява пазарната активност– било то на потребление или производство – и по този начин се намаляваотносително облагаемата база, а от там и приходите за държавата.

 

 

 

 

   


Свързани публикации.