Обременени от Брюксел или от Обединеното кралство?

В средата на август миналата година беше публикуван съвместен доклад на Центъра за външна политика и Федерацията на малкия бизнес, който считаме за важно да резюмираме. Федерацията е най-голямата бизнес организация във Великобритания с повече от 195 000 членове. След проведено проучване, което показва, че регулаторната тежест в последните 2 години е нараснала повече от 2 пъти, федерацията поръчва обобщеното по-долу изследване. Считаме, че изводите и препоръките са идентични за България и е важно да се представят.

***

Дебатът около добавянето на нови правила в националните законодателства – процес, известен като “усложняване”* – е предмет на разрастваща се полемика. Осем директиви бяха анализирани от Центъра за външна политика**** след като Федерацията на малкия бизнес взе под внимание мнението на своите членове кои регулации са се оказали особено тежки. Направено бе проучване от 1 131 члена на федерацията, съсредоточено в областите където се наблюдава “преизпълнение” (прекомерна намеса). Тези резултати бяха допълнени и от конкретни примери.

Изводи

• Няма място за съмнение, че са налице случаяи където английското правителство е разширило обхвата на оригиналната директива;

• „Усложняването” се проявява в различни форми, в т.ч. разширяване обхвата на директивите на ЕС, включвайки допълнителни законодателни текстове; разширяване обхвата на директивите на ЕС за покриване на допълнителни изисквания и въвеждането на цели и крайни срокове;

• Заедно с това съществува и опасност от престараване от друг вид, когато органите на правовия ред налагат твърди критерии за контрол, които обаче не са насочени към тези бизнеси, представляващи най-голям риск;

• Значителна част от бизнеса се оплаква, че регулациите са увеличили значително разходите;

Много бизнеси са били възпирани да разширят дейностите си и да наемат допълнителен персонал, поради негативния ефект от регулациите;

• В редица случаи проблемът е по-скоро в досегашната липса на прозрачност, отколкото в тежестта на новите „усложнени” регулации;

• Не само действителните, но така също и очакваните разходи на регулациите влияе върху конкурентноспособността на бизнеса. Докато само на един от участвалите в изследването представители на бизнеса е била наложена глоба заради неспазване на изискванията за наемане на работници на почасова работа, то близо една четвърт от всички, включени в изследването, са заявили, че регулациите са ги възпрели от наемането на почасов персонал.

Препоръки

• Правителството трябва да обсъди създаването на независим централен орган, който да определи размера на потенциалните вреди от всички нови закони;

• Този орган ще ръководи подобрена оценка на риска, която фокусира средства върху най-релевантните бизнеси;

• Трябва да има ретроспективни оценки на влиянието на регулациите, изследвайки не само очакваните, но и реалните разходи за бизнеса;

• Този орган трябва да бъде включен в законодателния процес на всички нива. Това е възможност за неговите представители да присъстват на законодателните срещи на ниво ЕС и да определят от рано потенциалните проблемни области;

• Членовете на Европейският парламент трябва да играят по-активна роля в надзираването на законодателния процес;

• Ясният и недвусмислен език на нормативно-правните документи трябва да бъде основна задача на законодателите;

• След като се публикува обзорът за прилагане на европейското законодателство5, правителството трябва да очертае серия от стъпки за преразглеждане на случаите на престараване в съществуващото законодателство*****;

• Правителството трябва да обмисли начини за подкрепа на усилията на Германия в опитите й да включи приоритетно в дневния ред на Европейския съюз въпроса за въвеждането на по-добри регулации;

• Държавите-членки на ЕС трябва да съблюдават своето споразумение от 2003 г. да публикуват съгласувани или съответстващи списъци, когато преобразуват директивите на ЕС. Както е залегнало в споразумението между Съвета на министрите, Европейската комисия и Европейския парламент от 2003 г., съгласуваните и съответстващи списъци трябва да бъдат задължителни и сведени до знанието на Европейската комисия.

––––––––––––––

* Сара Шевър е директор на Eвропейска Програма на FPC

** Едуард Йънг е изследовател в FPC

*** Терминът (gold-plating) е свързан с правото на Европейския съюз и се използва предимно в Обединеното кралство. Отнася се до практиката на някои правителства да разширяват условията и сроковете на директивите на ЕС при привеждането в действие чрез местното законодателство.

**** Центърът за външна политика (The Foreign Policy Centre) е водещ европейски „мозъчен тръст”, създаден под патронажа на министър-председателя Тони Блеър за развитие на концепцията за справедлив и основан на система от правила световен ред.

***** Известен е във Великобритания като Davidson Review of the Implementation of EU Legislation


Свързани публикации.