Няколко поуки от чуждия фискален опит

Понякога се твърди, че в България икономическите закони не действатпо същия начин както в развити страни като САЩ, Великобритания, Финландияили Хонконг. Това твърдение не е вярно, разбира се, но все пак тое доста разпространено. По тази причина разглеждаме и опита на страни,които са по-близки до България като степен на развитие и манталитет.Ще разгледаме Русия – като бивша социалистическа страна и Ирландия– като една от най-бедните страни в ЕС преди 15-20 години.

Русия
Има поне няколко неща, в които опитът на Русия би могъл да е от ползапо отношение на българските реформи във фискалната сфера:

1. Навременно оповестяване на данни
В началото на месец април руското министерство на финансите оповестиданните за изпълнението на държавния бюджет на Русия за първите тримесеца от 2004 година. По същото време българското министерство нафинансите също оповести данни за изпълнението на държавния бюджет,но за първите два месеца от 2004 година. При това българското министерствонe спазва дори собствения си календар за разпространение на даннии обикновено забавя оповестяването на данните за бюджета с няколкоседмици. По-бързото публикуване на данните за бюджета е пример зареформа, която изисква съвсем малко усилие.

2. Намаление на осигуровките
През 2000 година осигуровките в Русия са 41%, по същото време в Българияосигуровките са 42.7%. През 2001 година осигуровките в Русия вечеса 35.6%. Руското правителство одобри намаление на осигуровките вРусия до 26% през 2005 година. Според руската преса се планира намалениена осигуровките до 16% през 2006 година, а президентският съветникАндрей Иларионов твърди, че целта е намаление на осигуровките до 13%.За сравнение в България осигуровките за 2004 г. са все още 42.7%,а в тригодишната бюджетна рамка 2004 – 2006 правителството предложидори увеличение на осигуровките на 44.7%.

3. По-ранно оповестяване на плановете за намаление на данъците
Данъците влияят не само чрез своята ставка в момента, но и чрез очакванатаставка в следващите периоди, тъй като повечето инвеститори имат дългосрочнавизия когато решават да правят бизнес някъде. Следователно, ако вмомента се приеме едно намаление на данъчните ставки, което влизав сила през 2005 година, то това намаление на данъците започва даоказва влияние още сега. Именно поради това решението на руското правителствода приеме намалението на данъците за 2005 година още в края на март2004 година ще има положителни последици и през 2004 година.

4. Намаление на данъчно-осигурителната тежест в размер на5-6% от бюджета
За 2005 година намалението на облагането в Русия се изчислява на почти10 милиарда долара при общ бюджет от около 150 милиарда долара. Аков България се намали данъчната тежест със същия процент от бюджета,това означава намаление на данъчната тежест с почти 1 милиард лева.С тези пари е възможно намаление на данъка върху доходите и на данъкавърху печалбата до 10% и ще останат средства и за малко намалениена осигуровките.

5. Плосък данък от 13%
Както и преди сме споменавали намалението на данъка върху доходитеи въвеждането на единна ставка от 13% е много голям успех в Русия– защото хората се радват, че плащат по-ниски данъци и защото нискиятданък намали стимулите за укриване на доходи. По тази причина нараснасъбираемостта на данъците и в резултат приходите от данъка върху доходитенарастват в реално изражение с двуцифрени темпове всяка година. Сдруги думи, по-ниският данък не само че не намали приходите в бюджета,но дори ги увеличи.

6. Намаление на разходите на бюджета като дял от БВП
До 1998 година разходите на бюджета на Русия са над 41% от БВП. Самоза няколко години те са снижени до 34-35% от БВП. Тук можем да сиприпомним, че НДСВ също обещаваше да намали разходите до 35% от БВП,но не само че не го направи, но дори ги увеличи – през 2003 годинате достигнаха 41% от БВП.

Ирландия
Ирландия беше една от най-бедните страни в Европейския съюз в средатана 80-те години на 20-ти век – тя беше на нивото на Гърция. В следващите15-20 години обаче икономическото развитие в Ирландия може да се определикато икономическо чудо и благодарение на него днес тя е една от дветенай-богати страни в ЕС по размер на БВП на човек от населението (ие в пъти по-богата от Гърция). Какви неща във фискалната област подпомогнахатова бързо развитие на икономиката в Ирландия:

1. Намаление на държавните разходи
Държавните разходи в Ирландия са над 50% от БВП в началото на 80-тегодини. За 6-7 години те са намалени до около 33% от БВП, а сега садори под 30% от БВП. А в България за последните 6-7 години разходитена бюджета като дял от БВП стоят стабилно над 40% въпреки обещаниятана правителството.

2. Намаление на корпоративния данък
Корпоративният данък в Ирландия е 50% почти до края на 80-те години.Днес той е 12.5%. Забелязва се, че икономическият растеж е най-висок(над 10% годишно) във втората половина на 90-те години когато данъчнатаставка става една от най-ниските, а по-късно и най-ниската в целияЕвропейски съюз. Години наред в Ирландия съществува и данъчна ставкаот 10% за чужди инвеститори.

3. Намаление на заетите в бюджетната сфера
Само за няколко години Ирландия успява да намали заетите в бюджетнатасфера със 7-8%. За сравнение – българското правителство увеличавазаетите в бюджетната сфера, въпреки че те са прекалено много в сравнениес други страни. Многото заети в бюджетната сфера означават много разходи,плащани от данъкоплатците, и много бюрокрация, понасяна пак от данъкоплатците.

Съвсем скоро Милен Велчев и неговият заместник Любомир Дацов бяхана посещение в Ирландия. Дано при това посещение да са научили достатъчноза важния опит на Ирландия във фискалната сфера. В противен случайтова посещение ще се окаже поредната задгранична командировка, прикоято висшите държавни чиновници харчат безсмислено парите на данъкоплатците.

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.