Новости от бюджетна комисия

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На вчерашното заседание на комисията по бюджет и финанси бяха доуточнени някои текстове от Закона за независимия финансов одит и беше разгледана на второ четене част от Закона за хазарта. На заседанието бяха поканени представители на т.нар. заинтересовани страни като Българската асоциация за развлекателни и хазартни игри (БАРХИ), Българската асоциация на организаторите и производителите от игралната индустрия (БТАОПИИ), Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта, Български спортен тотализатор и други.

1/ След сериозен дебат бе отхвърлено предложението лечебните заведения с над 50% държавно или общинско участие да не подлежат на независим финансов одит до 2006 година. С това комисията защити конституционното право на равнопоставеност на всички стопански субекти независимо от тяхната форма на собственост. Според някои народни представители лечебните заведения не били истински търговски дружества, а само дружества регистрирани по Търговския закон, следователно ако се направи такова разделение на субектите това нямало да наруши чл.5 от Конституцията на РБ;

2/ Много по-сериозен дебат предизвика проектозаконът за хазарта. Представителите на хазартния бизнес поискаха да отпадне изискването, когато хазартна дейност се извършва в съсобствена сграда, то това да става само след представяне на нотариално заверено писмено съгласие на всички съсобственици. Това изискване създавало много проблеми в практиката. Освен това, според поддръжниците на идеята така се нарушавали правата на собствениците и се ограничавало правото на ползване на частната собственост. Искането бе отхвърлено с разумния мотив, че трябва да бъдат защитени правата на всички собственици и не е редно да се извършва хазартна дейност в жилищна сграда без съгласието на другите собственици. Съгласно сега действащото законодателство, съгласие от всички съсобственици се изисква винаги, в случаите когато жилищни сгради се използват за нежилищни цели. Хазарта е една от дейностите, за които тези правила са особено резонни;

3/ Дебат се проведе и по въпроса кой да контролираработата и разходите на Българския спортен тотализатор (БСТ). През последните години разходите за издръжка на тотализатора са нараснали с 30%, което е основният мотив МФ да поиска оперативния контрол върху работата на дружеството. Благодарение на силното спортно лоби в настоящия парламент, комисията подкрепи мнението на бившия финансов министър Муравей Радев, според който оперативното управление на едно държавно предприятие, каквото е БСТ, не е работа на финансовото министерство. Така тотализаторът остана на оперативно подчинение на Държавната агенцията за младежта и спорта, като в прерогативите на министъра на финансите остана утвърждаването на използването на печалбата от тотализатора. От икономическа гледна точка това е единственото правилно решение, защото Държавната агенцията за младежта и спорта е най-силно заинтересована от доброто стопанисване и управление на БСТ. Според Закона за хазарта Агенцията получава ежегодна бюджетна субсидия в размер равен на внесения от БТС през предходната година данък плюс 10% от данъка, внесен в бюджета от останалите организатори на тото и лото игри;

4/ След спортния тотализатор дебатът се прехвърли върху правото на Държавната комисия по хазарта да използва 25% от събраните по Закона за хазарта такси, глоби и други „за развитие на материалната база, повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на комисията“. Това е порочна прокорупционна практика, която обикновено се предлага като превантивна мярка за борба с корупцията!?! Практиката е порочна, защото не е редно органът, който издава наказателни постановления да има пряка финансова полза от тях и прокорупционна, защото въвеждането на 25% за стимулиране на проверяващите всъщност определя максималния размер на подкупа, срещу който те биха си затворили очите. Имайки предвид размера на глобите, както и факта, че говорим за хазарт, а не за обущарски услуги, просто няма начин тези 25% да стимулират честност, добросъвестност и смелост у проверяващите. Окончателното решение по въпроса бе отложено за следващото заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.