Новият социален кодекс: социализъм без граници

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През седмицата Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организира дискусия, на която представи предвижданите промени в осигурителното законодателство. Значителна част от тези промени са насочени към регулиране работата на пенсионните фондове. Така например се въвежда изискване пенсионните фондове да поддържат доходност не по-ниска от 60% от средноаритметичната доходност на всички фондове. Ако дадено дружество отчете по-ниска доходност през две тримесечия в рамките на годината, ще трябва да представи оздравителен план. Досега съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване, „Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН) определя минимално равнище на доходността, която пенсионно осигурителните дружества трябва да реализират при инвестиране на средствата на универсалните и професионалните пенсионни фондове“. С обяснението, че така се гарантира достигането на посочената средна доходност, се предвижда създаването на допълнителен резерв, който постепенно трябва да достигне 1% от всички активи.

Коментар:1/ Въвеждането на каквито и да било изисквания за доходност от дейността на пазарните субекти противоречи на принципите на пазарната икономика. Смисълът на конкуренцията е в това, че различните пазарни участници взимат различни решения, поради което постигат и различни резултати. Единствено при централно планиране (на петилетки например) е възможно и целесъобразно постигането на близки или дори еднакви резултати от „плановиците“.

2/ В условията на конкуренция е напълно в реда на очакванията някои пазарни субекти да постигнат по-добри резултати от други през определен период и примерно по-слаби през друг период. При това положение ще има много оздравителни планове за всички, които ще трябва бързо да се „поправят“.

3/ Подобни регулации се аргументират с разбирането, че частният бизнес е „лош стопанин“ и държавата трябва да защити хората и техните пари. Пазарната гаранция за тези вложения е стимулът за развитие и печалба на стопанските субекти, на който на практика се налагат ограничения. Ако с държавна намеса предприятията можеха да се направят по-рентабилни, икономиката щеше да процъфтява през годините на социализма.

4/Ако тези мерки се възприемат, вероятно рентабилността на пенсионните фондове ще спадне, защото ще предпочетат по-дефанзивна стратегия на инвестиране и взаимен обмен на информация за вложенията и резултатите на останалите дружества.

5/ За пореден път наблюдаваме ситуация, при която въвеждането на една регулация -задължително допълнително пенсионно осигуряване, налага възприемането на друга, която да защити хората от „недобросъвестни дружества“, вероятно ще последва трета -защита на дружествата от „недобросъвестни“ вложители или четвърта – защита на държавата от „недобросъвестни“ вложители или дружества. Докато регламентите не започнат да се създават на принципа на индивидуалната свобода и отговорност ще бъдем свидетели на регулиране на всичко и всички, което намалява общата ефективност в икономиката.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.