Новини от икономическата комисия

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На редовното си заседание в сряда (16 януари) депутатите от икономическата комисия за пореден (вероятно последен) път преработиха текстове от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, който предстои да бъде гласуван на второ четене в пленарна зала. Промените се състоят в следното:

1/ През декември по време на второто четене в комисия депутатите решиха паричните постъпления от приватизацията на обособена част от еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала да постъпват в дружеството и едва след приключване на процедурата по намаляване на капитала евентуално да бъдат внасяни изцяло или частично по специална бюджетна сметка. Аргументите за подобна схема бяха, че ако постъпленията от продажбата на обособена част се внасят директно в бюджета (каквото беше предложението на МС), то е възможно да се засегнат интересите на кредиторите на дружеството, доколкото собствеността върху обособената част е на самото дружество. Сега депутатите решиха, че гласуваният механизъм нарушава философията на закона и дадоха право на Агенцията по приватизация след съгласуване с принципала на дружеството да решава дали средствата от продажбата на обособена част ще отиват в бюджета или ще се преотстъпват на дружеството. Доколкото става ясно от проекта на Закон за приватизацията, ролята на Агенцията за приватизация е да продава държавните предприятия. От тази гледна точка е странно защо й се вменява ролята на разпоредител с държавни средства, давайки й се правото на дискреция по повод движението на приходите от продажбата на определена обособена част.

2/ Срокът на валидност на емитираните инвестиционни бонове за участие в масовата приватизация се удължава с три месеца, до 30 септември 2002 г.

3/ Депутатите решиха, че купувачите ще имат право в 3 месечен срок след влизането в сила на закона са заявят дали ще закупят остатъчните пакети от акции и дялове, непридобити от правоимащите лица (т.е. тези, запазени да работници или за реституционни претенции ). След изтичането на този срок остатъчните пакети акции и дялове ще се продават от АП по общия ред.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.