Нови задължения на Сметната палата

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

В бр. 109 на ДВ от 18.12.2001 г. е обнародван новия Закон за Сметната палата. Като цяло, новият закон повтаря основните моменти от стария с една малка, но съществена подробност – разширяват се в много голяма степен задълженията, съответно и правомощията на Сметната палата. От следващата година Сметната палата съвместно с Европейската Сметна палата ще одитира и средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата. Задължението за одит на тези средства е разписано императивно, без да се даде възможност за правене на проверка по преценка на самия донор, както е записано в договорите на Европейската Комисия с организациите, опериращи с нейни средства. В тези договори се казва, че направените разходи подлежат на проверка от страна на Комисията и че получателят на средствата се задължава да съхранява счетоводните документи в срок до 5 години след приключването на проекта.

Какво означава това на практика?

Вероятно означава, че през следващата година на проверка от Сметната палата ще подлежат всички НПО, за дейността им по проектите, финансирани от Европейската комисия. И тъй като броя на тези НПО е няколко хиляди, това означава, че Сметната палата ще се нуждае от чувствително увеличаване на броя на служителите, което трябва да бъде покрито с едва 3%-ното увеличение на бюджета на палатата за 2002 година, което пък от своя страна означава, че Сметната палата няма да е в състояние да извършва одит на всички проекти, финансирани от Европейската комисия и вероятно ще прилага разписаното в закона само по отношение на конкретни организации, т.е. по целесъобразност.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.