Ниепрепоръчваме

Докладът Изследване на стимулите, характеристиките и стратегиитена фирми, които действат в неформалната икономика анализирастимулите, които предопределят избора на фирмите да имат неформалнадейност, както и последващите характеристики и стратегии. Основава сена социологическо проучване в България, Румъния и Сърбия и Черна Горана общо 180 фирми. Освен това, съдържа и дълбочинен анализ на веригатана добавената стойност на мебелния сектор в България.

Institute for Market Economy, 2004, Study of Incentives, Characteristicsand Strategies of Firms Operating ‘in the Shadows’

http://www.ime.bg/pdf_docs/papers/Overall_Report_IME_final.doc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Данъчна реформа -единна данъчна ставка от 10%

Посетете новата страница на Института за пазарна икономика, посветенана данъчната реформа и предложението за въвеждане на единна данъчнаставка от 10% за всички преки данъци – данъка върху доходите, данъкавърху печалбата и осигурителните вноски.

 

 

 

 


Свързани публикации.