Нещо добро се задава? *

 

 

* По аналогия с романа на Рей Бредбъри.

 

Най-накрая добри новини от Висшия съдебен съвет (ВСС), доколкото в нажежената обстановка от последните седмици съветът може да работи ефективно! На заседанието си на 2-ри октомври 2019 г. съдийската колегия на ВСС обсъжда отново съдебната карта и дава малко по-ясни (макар и недостатъчно конкретни) насоки за нейната оптимизация, а именно:

  • „да се използва механизмът за определяне на т. нар. териториални отделения на районните съдилища във всички възможни варианти;
  • чрез структурна реформа на районните, окръжните и апелативните съдилища;
  • чрез разработване на модел с и при изключване на заповедните производства от компетентността на съдилищата.“

 

Разбира се, допълнително конкретизиране на насоките няма да е излишно. Създаването на териториални отделения на районните съдилища е подобно на концепцията, прилагана от Прокуратурата за оптимизация на мрежата от прокуратурите през тази и следващата година. При нея се запазва структурата на съда, като се променя наименованието и подчинението му. Спорно е доколко този подход ще доведе до реална оптимизация.

Също е добре да се доизясни какво има предвид съдийската колегия със „структурна реформа на районните, окръжните и апелативните съдилища“. А заповедните производства са стар проблем, силно натоварващ съдилищата, и неговото решаване наистина би облекчило работата на съда.

Съдебната колегия към ВСС обсъжда и критериите, на база на които оптимизацията на картата следва да се случи:

  •  „определяне на минимална численост на съдиите;
  •  натовареност на районните съдилища;
  •  разпределение на населението;
  • географски разстояния и достъпност на обществения транспорт;
  • индекс за социално-икономическо развитие;
  • съществуване на дигитална достъпност и интернет достъп на гражданите;
  • други фактори за нуждата от запазване на районните съдилища в определено населено място.“

 

Раздвижването във ВСС по повод оптимизацията на съдебната карта през последните няколко месеца е окуражителна новина. Дебатът по оптимизирането на съдебната система дълго време беше замрял, но явно наличието на проекти[1], финансирани от ЕС, по които ВСС е бенефициент, създават среда за дългоочаквани промени на структурата и разпределението на съдилищата и съдиите в тях. Можем да се надяваме, че тези проекти няма да потънат в небитието, а ще произведат качествени анализи, които да подпомогнат ВСС при вземането на решение за картата.

За да се случи оптимизацията на мрежата от съдилища, от съществено значение е продължаване на работата по въвеждане и ефективно използване на Системата за изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС). Единствено система, която дава възможност за отчитане не само на броя, но и на тежестта на делата, може да се използва при оптимизация на съдебната карта. В края на миналата година ВСС обсъжда две нови концепции за промяна на системата за натовареност, но за съжаление дебатът около развитието и ефективното използване на СИНС през последните месеци липсва[2].

Основната цел на оптимизирането на картата следва да е рязко подобряване на качеството и достъпа до правосъдие у нас (бързина, предвидимост), което като първа стъпка може да се случи чрез намаляване на значителните неравенства в натовареността на съдиите и разпиляването на ресурс из прекалено много на брой малки съдилища. Както вече сме отбелязвали, реформата на картата следва да се движи от  осъзнаването на проблемите с натовареността и да се базира на обективни географски, демографски и икономически показатели, които да определят местоположението на съдилищата, без да се ограничава достъпа до правосъдие и неговото качество. На пръв поглед изглежда, че обсъжданията вървят в правилната посока – демографията на населението, разстоянията и свързаността между населените места, дигиталната готовност и социално-икономическото развитие на региона са най-съществените фактори при определяне на местоположението на съда. Остава да видим истински анализ и реална оптимизация.

 

 


[1] Например този и този.

[2] За повече информация за състоянието на СИНС и реформата на съдебната карта може да се види докладът на ИПИ „Преглед на първата година от мандата на осмия състав на ВСС“, стр. 39, наличен тук.

 

 

Материалът е изготвен по проект на ИПИ „Върховенство на закона и икономически растеж“ (№ BG05SFOP001-3.003-0049), финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление” 


Свързани публикации.