Не пипайте минималните осигурителни прагове!

 

Правителството планира да разгледа евентуални предложения за увеличаване на минималните осигурителни прагове за някои професии. Основната цел с въвеждането минималните осигурителни прагове през 2003 г. според публичните органи, бе да се повиши събираемостта на вноските за социално осигуряване от НОИ и по този начин да се увеличат приходите за държавната пенсионна система. В действителност, минималните осигурителни прагове играят ролята на минимални заплати в отделните сектори на икономиката. Ето и някои от основните негативни ефекти от тях:

  • Увеличават крайните цени на стоките и услугите;
  • Стимулират бягство в сивата икономика;
  • Преразпределителен ефект – преразпределя се доход от работодателите и висококвалифицираните работници към по-ниско квалифицираните. В резултат от това няма увеличение на съвкупната покупателна способност в икономиката и следователно, чрез минимални заплати не може да се стимулира вътрешното търсене в страната.

Поставянето на минимална цена на труда (минимална заплата) оказва значително влияние върху формиране на представата за „справедливата" цена на труда в икономиката от страна на пазарните участници. Следователно, наличието на минимални прагове де факто е причината голяма част от хората да се осигуряват на значително по-ниски заплати от реалните. Защото държавата им посочва кой е „приемливият" (за нея) размер на възнаграждение за различни професии. Но държавата няма как да знае кое е справедливото възнаграждение на труда, всичко това зависи от личната договореност между работодатели и работници и от силите на търсене и предлагане на труд на пазара.

Преди няколко месеца в ИПИ изготви анализ на въздействието на минималните осигурителни прагове. Резултатите показаха, че нетният ефект за икономиката от увеличаване на минималните осигурителни прагове със средно 26.6% е отрицателен – загубата за икономиката е в размер на  4.65 млрд. лв. за 10 години. Само за първата година загубата е в размер на 545 млн. лв.

За да имат стимули хората да се осигуряват на пълна работна заплата, трябва да се намали данъчно-осигурителното бреме в страната и да се реформира пенсионно-осигурителна система, което със сигурност няма да стане посредством увеличението на минималните прагове.

За повече информация за ефекта от минималните осигурителни прагове върху икономиката можете да прочетете изследването на ИПИ тук .

(https://ime.bg/uploads/docs/28e617_RIA_social_security_limits_FINAL.pdf )  


Свързани публикации.