Наредбата за обменните бюра и проблемът с измамите

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На 20 август в „Държавен вестник“ бяха обнародвани измененията в Наредба №3 от 2002 г. на Министерството на финансите за условията и реда за регистрация и изискванията към дейността на обменните бюра. Най-общо с измененията се: 1/ въвежда стандартизиран формат на таблата, на които обменните бюра обявяват курсовете си, 2/ ограничава изписването на курсовете до 2 десетични цифри след десетичния знак и 3/ определя, че сделката за покупко-продажба на валута се смята за завършена с подписването на бордерото и разширения фискален бон на клиента.

Коментар:

1/ Основната „полза“ за клиентите от направените промени е въвеждането на ясен критерий за това кога сделката се смята за сключена. Клиентът получава възможност да провери действителните (а не предварително рекламираните) параметри на сделката и да даде или не даде съгласие за финализирането й чрез подписа си.

2/ Не е много ясна логиката на ограничението за изписване на курсовете до два десетични знака след десетичната запетая. Мотивът, че повечето цифри след десетичния знак създават възможност за измама, отново произхожда от разбирането, че клиентите принципно са неграмотни. Още повече, че те вече получават възможност да изразят съгласието си, подписвайки бордерото. От друга страна, закръглянето на курсовете ще се отрази негативно върху стойността на сделките за клиентите, които обменят големи суми.

3/ Мотивът за направените промени е ясен – да се прекратят измамите на клиенти от страна на недобросъвестни обменни бюра. Колкото и смислени или безсмислени да изглеждат промените (в зависимост от гледната точка и интереса), те няма да променят простия факт, че хората не стават честни по силата на постановление или закон. Тоест, ако някой иска да мами, той ще намери начин да го направи, независимо от регулациите. Важни в случая са настроенията, които създават въвежданите ограничения. В случая те са свързани с искания за последващо регулиране на пазара. Непосредствено след обнародването на наредбата Асоциацията на обменните бюра обяви, че проблемите с измамите ще се решат, ако се премине към лицензионен режим. Интересът е очевиден – поставяне на бариери пред навлизането на пазара и ограничаване на конкуренцията.

4/ По този начин търговия с валута става монопол на банката. Мотивът отново е да се спрат измамите. Зад него прозира търсенето на колективна отговорност за индивидуални действия. Измамите няма да спрат нито при лицензионен режим, нито при наказание на всички бюра, затова че 10 на сто от тях мамят.

5/ Ако тези идеи се осъществят, търговията с валута в наличност ще заприлича на тази в Албания между 1991 и 1998 година.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.