Най-после трети GSM. Чакаме следващи

През седмицата Комисията за регулиране на съобщенията направи нещо, коетотрябваше да направи още преди години – издаде трети лиценз за GSM-оператор.Какви са последствията от това?

След като бъде изградена мрежата на третия оператор може да се очаква значителнонамаление на цените на мобилните услуги. В подобни на България страни отЦентрална и Източна Европа, в които има 3 или повече мобилни оператори,цените са от 20-30% до 40-50% по-ниски отколкото в България. Възможно епоне част от намалението на цените да се случи и преди изграждането на мрежатана третия оператор, тъй като е вероятно сегашните два оператора да се опитатда завземат максимален пазарен дял преди навлизането на конкуренцията.

Издаването на лиценз за GSM-оператор дава възможност за приключване насделката за продажба на БТК. Това ще позволи на инвеститорите да се заематс модернизирането на компанията подготовката й за конкуренцията на пазара(не бива да забравяме, че за добро или лошо от 2005 година трети лица щеимат достъп до т.нар. последна миля, което може значително да влоши печалбитена БТК). Инвестициите в БТК и вносът на чужд опит ще подобрят качествотои разнообразието на предлаганите услуги, което ще се отрази благоприятнона потребителите.

Сключването на сделката за БТК и издаването на лиценз за мобилен операторще се отрази благоприятно на бизнесклимата в страната. Това ще е показателноза това, че и в България се случват пропазарни реформи, които придвижватикономиката към състояние, в което тя да произвежда повече просперитет.Ще е показателно и за това, че когато една сделка е потвърдена от многобройнисъдебни решения тя в крайна сметка се случва /макар и след дълго забавяне/.Ще е показателно и за съществуване на последователност – след като е организиранконкурс, чрез който се продава БТК и GSM лиценз, при приключване на конкурсапобедителят взема точно БТК и GSM лиценз, а не само едно от двете.

Не бива да забравяме, че в резултат на сделката правителството ще получизначителни средства. Въпреки че досега подобни приходи обикновено се прахосватза безсмислени цели, има /макар и малка/ вероятност този път това да несе случи и парите да се използват градивно – за извършване на пенсионнаи данъчна реформа /които да намалят данъчното бреме/ или за изкупуване надържавен дълг /което да намали разходите за лихви, да увеличи кредитниярейтинг, да повиши достъпа на частния сектор до чуждо финансиране и да привлечечужди инвестиции/. Една такава употреба на средствата би могла да ускориикономическото развитие на страната.

Комисията за регулиране на съобщенията не бива да спира до тук – тя трябвада предприеме необходимите действия за лицензиране на поне още 2 националниGSM-оператора както и регионални такива, поне в големите градове. От другастрана, всичките съществуващи разрешителни режими в сектора на комуникациитетрябва да се премахнат, за да има реална конкуренция (както сме писали ипреди, в България всяко нещо в сектора на телекомуникациите подлежи на разрешаванеот страна на бюрокрацията, за разлика от някои по-развити страни). Такаще се гарантира максимална конкуренция в бранша и минимални шансове за проявина монополизъм, увреждащи клиентите.

Разбира се, всичко това може и да не се случи. Възможно е сделката да сепровали в последния момент. Това означава със сигурност поне още 2-годишнозабавяне на издаването на трети GSM лиценз и приватизацията на БТК (защотосегашното правителство няма време да извърши нова процедура до края на мандатаси, а бъдещото правителство ще се нужда от значително време, за да подготвиприватизация на БТК). В резултат, като се има предвид и технологичният срокза изграждане на мобилна мрежа, при провал на сделката е възможно Българияда влезе в Европейския съюз през 2007 година без трети GSM-оператор, а потребителитеще са принудени да плащат още дълго време високи цени за мобилните телефонниуслуги. БТК, от своя страна, може да фалира.

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.