Мото на Институт за пазарна икономика за 2004 г.

Вярваме, че икономическият дебат през 2004 в България и, може би, вЕС ще бъде белязан от теми, свързани с данъците и квази-данъците. Етозащо си позволяваме да напомним следното основно определение като мотона Института за 2004 г.

“Данъчното облагане е прехвърляне на част от националния продуктот ръцете на отделните хора в тези на правителството, с цел да се финансираобществено потребление или разход. Както и да се нарича това прехвърляне– данък, принос, задължение, акциз, мито, помощ, субсидия, дарение илидоброволен подарък, то всъщност е тежест, наложена върху отделните хора(били те в лично или корпоративно качество) от управляващата сила намомента с цел доставка на потребление, което тя може да смята подходящо,за сметка на хората. Накъсо, това е налог в буквалния смисъл на думата.”

Жан Батист Сей, Трактат по политическа икономия, кн. ІІІ, гл. VІІІ

 

 


Свързани публикации.